Slide c?n b?ng g?c v? k? ho?ch tr? n? ???ng th?ng l?i su?t

M??n ti?n, n? s? ???c ho?n tr? m?t c?ch ??nh tr??c t?i th?i ?i?m vay.
chung l? tr??t c?n b?ng g?c v? k? ho?ch tr? l?i ???ng th?ng trong s? ??.
??y l?, t?i ch?nh ti?u d?ng v? th? t?n d?ng l? m?t c?ch m? c?n ???c s? d?ng, ch?ng h?n nh? nh?ng ?u ?i?m v? nh??c ?i?m l? Will nh? kh?ng th? thi?u ?? l? g?.

 

li?n quan / g?c v? l?i l?i su?t c? ??nh xoay li?n quan
/ l? hi?u tr??ng l?i su?t c? ??nh xoay

 

hi?u tr??ng tr??t c?n b?ng v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng l? g??

tr??t c?n b?ng g?c v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng l? nh?ng g? th??ng ???c g?i l? "tr??t c?n b?ng ph??ng ph?p xoay".
l? s? kh?c bi?t c?a ph??ng ph?p thanh to?n kh?c, l??ng tr? n? cho vay kh?ng thay ??i ?? tr? th?nh m?t t?nh n?ng.
Ngo?i ra, t? vi?c vay trong h? th?ng quay v?ng, c?ng l? m?t ?i?m ??n ???c l?p ?i l?p l?i vay kh?ng v??t qu? gi?i h?n.
m?t m? th??ng ???c nh?n th?y trong c?c kho?n vay th?, trong nh?ng n?m g?n ??y t?i ch?nh ti?u d?ng ?? l? vi?c vay c? b?n s? d?ng ph??ng ph?p n?y c?ng r?t nhi?u. Khi t?i ?p d?ng c?c b? nh? ??m
s? n?i r?ng ?? l? ph??ng ph?p ?? m?t. v? d? c? th? c?a

 

Slide c?n b?ng g?c v? l?i k? ho?ch tr? n? ???ng th?ng

N?u b?n

v? d? 200.000 yen vay v?i l?i su?t 14%, s? ti?n ???c ho?n tr? sau m?t th?ng nh? sau.
(20 Man × 14%) × (30 ÷ 365 ng?y)
= 28.000 × 0.082
= 2296 yen
tr?a 4 ph?n ?n, v? xem x?t, b?n n?i ?? kh?ng ph?i l? m?t s? l??ng r?t l?n c?a ti?n b?c. tr? n?

 

???c thanh to?n v?i s? ti?n tr? c? ??nh h?ng th?ng s? kh?c nhau t?y thu?c v?o s? c?n b?ng. N?u b?n m?t c?c th? t?c, ch?ng h?n nh? t?ng
gi?a l?, ch?ng ta h?y nh? r?ng m?i l?n tr? n? c?ng l?n.

 

L?i ?ch trong l?i ?ch

c?n b?ng

tr??t g?c v? k? ho?ch tr? l?i ???ng th?ng trong ch?nh tr??t c?n b?ng v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng l? b?n d? d?ng l?n k? ho?ch cho s? ti?n tr? n? h?ng th?ng ti?n.
V? l? do n?y, n? c?ng ?t c? nguy c? qu? h?n v? b?t k? c? h?i v? t?nh. Ch?ng h?n nh?
s?ng m?t m?nh, vi?c qu?n l? ti?n c?a ri?ng b?n, b?t c? ai c?ng c? th? l? tr? n? c?ch c?c khuy?n ngh?.

 

B?n c?nh ??, do c?ng ty vay, c? th? l? t?i ???c gi?m tr? n?.
??y l? th?i ?i?m tr? n?, n?u ?t h?n ban ??u l? ch? y?u, ?i?u m? c? th? ???c th?c hi?n l?i ?? ngh? trong nh? m?t ?i?n tho?i ho?c v?n ph?ng. Ch?ng h?n nh?
nh?p vi?n ??t ng?t, th?m ch? x?y ra l? b?t k? c? h?i g?p kh? kh?n, ?? tr? th?nh nguy c? c?ng d? d?ng h?n ?? tr?nh tr? n? m? kh?ng th? ???c th?c hi?n.

 

B?n c?nh ??, khi m?t chi ph? b?t ng? ?? x?y ra, l? m?t l?i th? l?n c?a vi?c c? th? vay th?m n?u c? ch? tr?n s? ti?n vay. Trong tr??ng h?p s? d?ng trong c?c kho?n vay th?
, ngo?i m?t m?y ATM chuy?n d?ng c?ng c?, c?ng c? th? n? ?? tr? th?nh c? s?n t? c?c m?y ATM c?a m?t c?a h?ng ti?n l?i. N?u ch?ng ta
tr? n? h?ng th?ng ?i v?ng ch?c, s? l? d? d?ng ?? thi?t l?p m?t chu k? vay ch? khi c?n thi?t l? c?ng ??c.

 

nh??c ?i?m trong ch?nh tr??t c?n b?ng v? k? ho?ch tr? l?i ???ng th?ng < Nh?ng b?t l?i trong / h2>

tr??t c?n b?ng g?c v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng, c? m?t tr??ng h?p trong ?? h?u h?t c?c thanh to?n tr? n?n quan t?m, n? c? th? ???c ?? c?p ??. Khi
ti?p t?c tr? m?t s? ti?n t?i thi?u ???c cung c?p m?i th?ng, kh?ng gi?m l? s? ti?n thanh to?n kh?, n? kh?ng thay ??i g?nh n?ng cho v? c?a b?n.
K?t qu? l?, n? s? b? t?n c?ng b?i nh?ng ?o t??ng r?ng c? m?t chi ph? h?ng th?ng c? ??nh, b?n ???ng ?? tr? h?t tr? n?n xa v?i.

 

Do ??, n?u b?n kh?ng s? d?ng trong vi?c gi?p ?? v?i m?t con m?t ?? l?n k? ho?ch trong m?t th?i gian ng?n, kh?ng ph?i trong th?i gian d?i, c?ng tr? n? s? kh?ng c?n k?t th?c m?i m?i.
?i?u n?y c?ng ??ng trong b?t k? c?ch n?o tr? n?, nh?ng n?u b?n kh?ng tr? l?i khi b?n c? th? quay tr? l?i, s? d?n ??n m?t k?t qu? m? sau n?y ho?nh h?nh c? anh.

 

B?n c?nh ??, trong tr??ng h?p th?c hi?n vi?c vay tr?n ???ng, c?n ph?i t?ng s? ti?n t?i th?i ?i?m tr? n?, ?? l? m?t s? th?t hi?n nhi?n r?ng kh?ng c?n ch?t n?o gi?m.
tr?n gi? ??nh lu?n "?? tr? v?", C? g?ng ghi nh? vi?c s? d?ng k? ho?ch.

 

T?m t?t

C?c

tr??t c?n b?ng g?c v? l?i ???ng th?ng ph??ng ph?p tr? n?, b?i s? ti?n ho?c vay c?n ??i ??ng k? cho vay, l? nh?ng g? m? tr? n? h?ng th?ng kh?c nhau.
l??ng tr? n? c?a k? ho?ch l? c?ng d? d?ng ?? thi?t l?p, l? n? c?ng l? y?n t?m ai ai mu?n vay v? l?i ?ch ti?n l?n ??u ti?n.
?? qu? h?n qu?n ng?y tr? n?, r?ng b?n s? c?ng c? th? l?m gi?m nh?ng sai l?m.

 

Tuy nhi?n h?u ?ch M?t kh?c, n?u b?n kh?ng th?c hi?n m?t k? ho?ch tr? n? c?ng ty, ch?m s?c ph?i ???c th?c hi?n m? s? theo sau l? m?t cu?c s?ng m? ch? tr? l?i ngay c? sau khi m?i m?i. Ch?ng h?n nh? khi n?o th?
ti?n c? th? ?? kh? n?ng, c?ng th?c hi?n thanh to?n, v? nh? ?? gi?m s? l?n tr? n? th?m ch? m?t ch?t, cho l? m?t ph??ng ti?n t?t d? s? d?ng. Nh?ng b?t l?i trong
tr??t c?n b?ng g?c v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng, c? m?t tr??ng h?p trong ?? h?u h?t c?c thanh to?n tr? n?n quan t?m, n? c? th? ???c ?? c?p ??. Khi
ti?p t?c tr? m?t s? ti?n t?i thi?u ???c cung c?p m?i th?ng, kh?ng gi?m l? s? ti?n thanh to?n kh?, n? kh?ng thay ??i g?nh n?ng cho v? c?a b?n.
K?t qu? l?, n? s? b? t?n c?ng b?i nh?ng ?o t??ng r?ng c? m?t chi ph? h?ng th?ng c? ??nh, b?n ???ng ?? tr? h?t tr? n?n xa v?i.

 

Do ??, n?u b?n kh?ng s? d?ng trong vi?c gi?p ?? v?i m?t con m?t ?? l?n k? ho?ch trong m?t th?i gian ng?n, kh?ng ph?i trong th?i gian d?i, c?ng tr? n? s? kh?ng c?n k?t th?c m?i m?i.
?i?u n?y c?ng ??ng trong b?t k? c?ch n?o tr? n?, nh?ng n?u b?n kh?ng tr? l?i khi b?n c? th? quay tr? l?i, s? d?n ??n m?t k?t qu? m? sau n?y ho?nh h?nh c? anh.

 

B?n c?nh ??, trong tr??ng h?p th?c hi?n vi?c vay tr?n ???ng, c?n ph?i t?ng s? ti?n t?i th?i ?i?m tr? n?, ?? l? m?t s? th?t hi?n nhi?n r?ng kh?ng c?n ch?t n?o gi?m.
tr?n gi? ??nh lu?n "?? tr? v?", C? g?ng ghi nh? vi?c s? d?ng k? ho?ch.

 

T?m t?t

C?c

tr??t c?n b?ng g?c v? l?i ???ng th?ng ph??ng ph?p tr? n?, b?i s? ti?n ho?c vay c?n ??i ??ng k? cho vay, l? nh?ng g? m? tr? n? h?ng th?ng kh?c nhau.
l??ng tr? n? c?a k? ho?ch l? c?ng d? d?ng ?? thi?t l?p, l? n? c?ng l? y?n t?m ai ai mu?n vay v? l?i ?ch ti?n l?n ??u ti?n.
?? qu? h?n qu?n ng?y tr? n?, r?ng b?n s? c?ng c? th? l?m gi?m nh?ng sai l?m.

 

Tuy nhi?n h?u ?ch M?t kh?c, n?u b?n kh?ng th?c hi?n m?t k? ho?ch tr? n? c?ng ty, ch?m s?c ph?i ???c th?c hi?n m? s? theo sau l? m?t cu?c s?ng m? ch? tr? l?i ngay c? sau khi m?i m?i. Ch?ng h?n nh? khi n?o th?
ti?n c? th? ?? kh? n?ng, c?ng th?c hi?n thanh to?n, v? nh? ?? gi?m s? l?n tr? n? th?m ch? m?t ch?t, cho l? m?t ph??ng ti?n t?t d? s? d?ng. Nh?ng b?t l?i trong
tr??t c?n b?ng g?c v? ph??ng ph?p tr? l?i ???ng th?ng, c? m?t tr??ng h?p trong ?? h?u h?t c?c thanh to?n tr? n?n quan t?m, n? c? th? ???c ?? c?p ??. Khi
ti?p t?c tr? m?t s? ti?n t?i thi?u ???c cung c?p m?i th?ng, kh?ng gi?m l? s? ti?n thanh to?n kh?, n? kh?ng thay ??i g?nh n?ng cho v? c?a b?n.
K?t qu? l?, n? s? b? t?n c?ng b?i nh?ng ?o t??ng r?ng c? m?t chi ph? h?ng th?ng c? ??nh, b?n ???ng ?? tr? h?t tr? n?n xa v?i.

 

Do ??, n?u b?n kh?ng s? d?ng trong vi?c gi?p ?? v?i m?t con m?t ?? l?n k? ho?ch trong m?t th?i gian ng?n, kh?ng ph?i trong th?i gian d?i, c?ng tr? n? s? kh?ng c?n k?t th?c m?i m?i.
?i?u n?y c?ng ??ng trong b?t k? c?ch n?o tr? n?, nh?ng n?u b?n kh?ng tr? l?i khi b?n c? th? quay tr? l?i, s? d?n ??n m?t k?t qu? m? sau n?y ho?nh h?nh c? anh.

 

B?n c?nh ??, trong tr??ng h?p th?c hi?n vi?c vay tr?n ???ng, c?n ph?i t?ng s? ti?n t?i th?i ?i?m tr? n?, ?? l? m?t s? th?t hi?n nhi?n r?ng kh?ng c?n ch?t n?o gi?m.
tr?n gi? ??nh lu?n "?? tr? v?", C? g?ng ghi nh? vi?c s? d?ng k? ho?ch.

 

T?m t?t

C?c

tr??t c?n b?ng g?c v? l?i ???ng th?ng ph??ng ph?p tr? n?, b?i s? ti?n ho?c vay c?n ??i ??ng k? cho vay, l? nh?ng g? m? tr? n? h?ng th?ng kh?c nhau.
l??ng tr? n? c?a k? ho?ch l? c?ng d? d?ng ?? thi?t l?p, l? n? c?ng l? y?n t?m ai ai mu?n vay v? l?i ?ch ti?n l?n ??u ti?n.
?? qu? h?n qu?n ng?y tr? n?, r?ng b?n s? c?ng c? th? l?m gi?m nh?ng sai l?m.

 

Tuy nhi?n h?u ?ch M?t kh?c, n?u b?n kh?ng th?c hi?n m?t k? ho?ch tr? n? c?ng ty, ch?m s?c ph?i ???c th?c hi?n m? s? theo sau l? m?t cu?c s?ng m? ch? tr? l?i ngay c? sau khi m?i m?i. Ch?ng h?n nh? khi n?o th?
ti?n c? th? ?? kh? n?ng, c?ng th?c hi?n thanh to?n, v? nh? ?? gi?m s? l?n tr? n? th?m ch? m?t ch?t, cho l? m?t ph??ng ti?n t?t d? s? d?ng. C?c
tr??t c?n b?ng g?c v? l?i ???ng th?ng ph??ng ph?p tr? n?, b?i s? ti?n ho?c vay c?n ??i ??ng k? cho vay, kh?c v?i tr? n? h?ng th?ng.
l??ng tr? n? c?a k? ho?ch l? c?ng d? d?ng ?? thi?t l?p, l? n? c?ng l? y?n t?m ai ai mu?n vay v? l?i ?ch ti?n l?n ??u ti?n.
?? qu? h?n qu?n ng?y tr? n?, r?ng b?n s? c?ng c? th? l?m gi?m nh?ng sai l?m.

 

Tuy nhi?n h?u ?ch M?t kh?c, n?u b?n kh?ng th?c hi?n m?t k? ho?ch tr? n? c?ng ty, ch?m s?c ph?i ???c th?c hi?n m? s? theo sau l? m?t cu?c s?ng m? ch? tr? l?i ngay c? sau khi m?i m?i. Ch?ng h?n nh? khi n?o th?
ti?n c? th? ?? kh? n?ng, c?ng th?c hi?n thanh to?n, v? nh? ?? gi?m s? l?n tr? n? th?m ch? m?t ch?t, cho l? m?t ph??ng ti?n t?t d? s? d?ng.