E?er bor? para ?nce gelir D?zenleyen y?ntemi tutmak biliyorum verification'll

T?ketici finans bor? para, bir kimlik belgesi ve m?h?r varsa uygulamak m?mk?nd?r.

 

Ancak, ayn? zamanda sahip olacak herhangi belgelere bak?n nas?l ya hi?bir fikrim yok da s?yledi gelir ispat sunulmas?.
??te ne noktas? hakk?nda gelir kan?t?d?r.

 

 

 

gelir kan?t? bor? para anda bu ihtiyaca / ?nbelle?e alma ile ilgili kaligrafi kadar etkili?

gelir okuma karakterinin olarak sertifika ve "olmad???n? kan?tlamak i?in belgeler b?yle gelir nas?l ?eylerin (gelir)" anlam?na gelir.
finans kurulu?lar? olarak, ancak b?yle bir millet, yine ?zel olmas?n? almak gerek olmad??? neredeyse etti temelde gibi ?eyler ba?vurmak i?in, diyoruz.

 

? ofis ?al??an?, bir maa? al?yorsan?z e?er bir yerde, gelir belgesi maa? bordrolar? olacak istihdam edilmektedir
?artname olarak maa?.
maa? ?artname, hukuk ayl?k maa? ile birlikte alm?? olmal?s?n?z, bordro anda konunun yerine getirilmemesi kanunla belirlenmi?tir. Sadece belki

 

, sen do?rulad?ktan sonra atmak i?in yok baz? insanlar olabilir maa? bordrosu.
Ancak ani bir nakit ak???nda, para b?y?k miktarda gereklidir sahip olabilir.
bor?lanma i?in uygularken, el alt?nda olmadan dertte, sorun o ka??nmak i?in en az?ndan ev ?? aya saklay?n.

 

? stopaj
stopaj kayma kaydetti ne oldu?unu ve yerine getirmek i?in yeterli y?lda bir maa? var asl?nda yine ?irket ?ok para yapmak i?in ne kadar gelir vergisi olarak aralar?nda m?kellefin ad?na oldu.
esas y?l?n sonunda, t?r gelir ve vergileri do?ru bir ?ekilde hesaplanmas?n? olmad???n? kontrol etmek i?in kullan?lacakt?r. E?er
emin y?ll?k gelir kendi yapmak istiyorum ya da benzeri ?eyler incelemek i?in ??nk? ikramiye miktar? toplamda ?ok oldu?unu, yararl? bir malzeme ise, biz her y?l devam etmesini ?neriyoruz.

 

maa? ?artname gibi bu ka??t kayma, o ?irkette ?al??maktan ne sa?lananlar edilir.
e?er yoksa varsa, kayboldu veya el alt?nda, bir de kesilmesine dair bir ?zellik herhangi bir zamanda yeniden say?s?nda istemek m?mk?n hale gelmi?tir de?ildir.
bor? i?in, ben istiyorum.
oldu?undan, lavabo sak?ncas?, ancak ipotek ve oto ara? kredisi tahmin etmek gereklidir, bu tutacak ve ?irket de s?rece bu kadar dava yay?nlad?.
Ancak yeniden konu g?n belirli bir miktar alacak.
?zellikle, bu t?r genel merkezinde prosed?rleri gibi b?y?k ?irketlerin, s?z konusu zaman ve ?aba gerektirir, ??nk? dikkatli olun, gereklidir.

 

vergi beyannamesi

karar raporu ?? kal?plar? i?ine b?l?nm?? oldu?unu beyan A ? beyan B ? Beyan ???nc? tablo.
maa? geliri ve ge?ici gelir, kar vergisi beyannamesi A elde insanlar, beyan B. kullanacak buna ek olarak i? gelir ve gayrimenkul geliri elde ki?i
arazi ve stok olu?ur sahipli?ini aktararak vergilendirmeyi ay?rmak, bu beyan ???nc? tabloyu kullanarak daha da doldurmak i?in bir formdur.

 

vergi beyannamesi, kendisi usul ve bildirimleri ile elde giymi? olacak olan ?al??ma yay?nlayanlar ve ?lkelere y?nelik de?ildir. Belgeler doldurun Ben vergi dairesine olsun etmek
, ayn? konuma veya g?nderim an?nda teslim ?eklidir. i? yerinde yo?un olursa
, ayr?ca ?? Gelir Servisi web sitesinden yazd?rabilirsiniz.
Ayr?ca, belediye ofis ve sadece isti?are vergi beyannamesi zaman bile almak m?mk?nd?r.

 

bireysel i?veren vergi iadesi yaparsa, beyaz-mavi getiri iki desenleri ayr?lm??t?r. iyi fayda ve riskleri y?zeyini d???n?rken
kesintiler bir fark olmamas?na ra?men, b?y?k ?l??de gelip bir belge olu?turmak i?in zaman de?i?ti etmek, iyi bir se?im olacakt?r.

 

?zet

o maa? al?r ayn? anda almak i?in

maa? ?artname, bor? para ne zaman gelir kan?t? olarak en kolay kullan?ml? belgenin biridir. Stopaj kayma da maa? Benzer ?artnamede ?irkette ??kar?lacak ra?men periyodu ve prosed?rleri farkl?d?r alma ??nk?
Ayr?ca, dikkatli ol. B?yle
?ah?s ve ge?ici gelir elde edenler olarak, vergi beyannamesi ?nerilir.