bir d?zenleme toplam miktar?,

Ama ?imdiye kadar bor? i?inde kenar yoktu insanlar i?in de bir s?re ?nce gazetelerde ve haber yer ald? d?zenlemelerin toplam miktar?, yery?z?nde size d?zenlenir ?eyi bilmiyorum bir?ok ki?i olacak bir sistemdir. Bu s?re
, y?netmeli?in toplam miktar? i?in, biz onun i?eri?ini belirlemek i?in bir ?ans oldu arka plan tan?tacak.

 

toplam tutar kontrol? nedir?

o bor?lanma i?in kaydoldum y?netmelik ait

toplam miktar?, bor?lu sadece y?ll?k gelirin ??te birine kadar bor? para olamaz tan?mlayan yasad?r.
?zellikle, y?ll?k geliri 3,6 milyon maa?l? i??ilerin durumunda y?r?rl??e girdikten sonra, sadece en fazla 1,2 milyon yen ?d?n? m?mk?n olmayacakt?r. Bu
, birden fazla ?irket i?in kaydoldum ayn? ?ey, 120 milyon dolardan bor? daha yapmak m?mk?n olmayacakt?r bile. T?ketici finansman yeni bir bor?lanma ba?vurusu s?ras?nda

 

Ayr?ca, gerekli d?zenleme ve e? zamanl? olarak da, normal muayeneye ek olarak gelir belgesinin sunulmas? toplam miktar?d?r.
Bunlar ayn? zamanda kredi ?irketi veya kredi kart? ?irketi, t?ketici finansman?na ek olarak, ben ?ey uygulanacak oldu?u i?in tan?d?k yasa ?a??rt?c? oldu?unu s?yleyebilirim.

 

toplam tutar d?zenleme do?du arka plan

toplam miktar d?zenlemenin sebebi do?du kendinden iflas artt? ger?ekle?tirmek i?in o ki?iyle ilgisi var. faiz oran? aras?nda, gri b?lge
icra ?nce denilen gelir belirli bir miktar, bor?lanma herhangi bir de?er olup olmad???n? takdir t?ketici finansman? ile bunu ba?ard?.
Sonu? olarak, bu e?im durgunluk cevaben fon sorunlu oldu?unu ki?i t?ketici finansman kullanarak vakalar?n say?s?n? art?rarak s?yl?yor.
Ancak Mamanarazu h?zla kartopu daha fazla ve daha borcu vard? bir sonu? ?d?n? ki?inin geri ?deme plan?, evet hayat Mamanaranaku olur da epeyce oldu?unu. kendi kendine iflas ger?ekle?tirmek i?in bor?lu taraf?ndan bu e?ilim, gelen

 

t?ketici finansman bir?ok artt? ve Machikin y?netimi s?k? hale gelmi?tir. Sonu?
b?lgede k?kl? olmu?tur Machikin gibi, bu kurtarma iflas Mamanarazu gitti en az?ndan nerede bulunmamaktad?r.
sanatta bile yetenekli Ba?ka bir deyi?le, ayn? zamanda ?d?n? insanlar, biz de olmak yerine Yuka iyi yer etmi?tir hukuk durumdad?r ?d?n? verdi.

 

Bu nedenle, h?k?met ?imdi toplam miktar? kontrol ?eklinde hatt?n bir temin edildi. ger?ekle?tirilemez
kullan?c? taraf? olarak, ancak hissedebilirsiniz sak?ncal? k?sm? di?er taraftan, sadece para belirli miktara kadar bor? toplamak vard?r hi?bir ?ekilde k?t? bir ?ey h?k?met bor? cehenneme d??meden ?nce durdurmak i?in bize etmektir Xiang.

 

toplam tutar d?zenlemenin istisnas?

Bu ?ekilde, y?netmeli?in toplam miktar? s?n?rl?d?r alabilir bir ki?inin bir ki?iyi finanse esast?r bir yasad?r.
Ancak bu d?zenleme istisna bir durum da var.
mortgage ve otomobil kredileri gibi tipik olanlar?, ?ok b?y?k bir al??veri? fakat ya?ama yak?n ba?lar? sahip olanlar ise daha.

 

ayr?ca, d?zenlemenin toplam miktar?nda bir istisna olarak kabul edilmi? olanlara, ayr?ca i? fonlar?n bor? bulunmaktad?r.
Bu ge?im masraflar? gibi ?d?n? de?il, i? fonlar? i?in i?letme sahiplerine kredi ?eklinde ama?lanmaktad?r. asl?nda gelir belgesi ibraz edilecektir ??nk?
amac?yla ba?vuru s?ras?nda, onaylanm?? olsun size vergi beyannamesi ve vergi ?deme belgesini haz?rlad?k ?artt?r. prensipte bor? Ayr?ca

 

, bankalar ve kredi birlikleri y?netmeli?in toplam miktar?n kapsam?nda de?ildir.
b?yle dezavantaj g?n s?rd???n? muayene say?s? olmas?na ra?men, ben belirli bir bor? istedi?inizde se?mek i?in denemek i?in orada da oldu?unu s?yleyebilirim, t?ketici finansman? ile kar??la?t?rd?k.
ki, d?zensiz Bu s?n?rs?z para ?d?n? anlam?na gelmez.
?zellikle muayene ?iddetli olur, ??nk? bir sonu? ?d?n? alamazs?n bir?ok durumlar vard?r, bir ?l??de bor? sona erdi ki?ilerin durumunda oldu?unu. bankan?n
?d?n? href="http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> paran?n zaman

 

ilgili / kiras?n? i?in

 

?zet

toplam miktar? kontrol bor? toplam? ?st limit y?ll?k gelir ??te biri olarak tan?mlanm??t?r yasa olmas?d?r.
Ayr?ca bor?lanma miktar?na ba?l? olarak bu t?r gelir belgesi gerektiren olarak d?zenlemeler bulunmaktad?r.

 

toplam ses kontrol? a??rl?kl? bankada bor? bak?m?ndan muaf olacak, tek sahipli t?ketici finansman? ve kredi kartlar? ve ticari fonlar? gibi uygulan?r.
Bu s?n?rs?z ariyet para herhangi bir ?ekilde, bankalara ve i?letmelere takdirine i?lendi?i hususunda kuvvetli imas? de?il mi. E?er kendi geri ?demesi m?mk?n aral???nda bor? para varsay?lmaktad?r beri
son, ciddiyetle bor? dikkatle ele al?nacakt?r ?nemlidir.