Avantajlar? ve dezavantajlar? t?ketici finansman para i?in i?e

Bor? para i?in bir yer olarak, bankalar d???ndaki t?ketici finansman nas?l kullan?laca?? o vard?r. Hatta b?yle
CM ve dergi reklam alan?nda, ben ?irket ad?n? yapman?z gerekir ayr?ca bir?ok ki?i g?rd?k.
Yani, t?ketici finans bor? para avantajlar? ve dezavantajlar? nelerdir ?eyler birlikte var m??
tan?tacak.

 

Sara alt?n olarak bilinen eski bir t?ketici finans kullanman?n yararlar?, ya da yakla??k


t?ketici finans, teknikte tecr?beli oldu?u veya Machikin olarak an?lacakt?r. ?st kullan?m? kolayd?r ve ?nternet uygulamas?na, sanatta g?venilir bir uzman olarak bir?ok ki?i bor?lanma ba?vurusunda olmaz kar??l?k gelebilir ?zerinde
, ?imdi, ya banka ile ba?l?. Bu t?r bir t?ketici finans kullanman?n yararlar? i?in a?a??dakilerden
2, bir yer verilecektir.

 

ani gider h?z? ?nbelle?e alma ile ba?a ??kabilecek

t?ketici finans yararlar? h?z? ?nbelle?e olarak bahsedilen ilk bulunmaktad?r.
uygulamas?ndan En K?sa, bu nedenle daha kolay ayn? zamanda acil bir durumda mevcuttur yap?m 1 saat i?in yakla??k 30 dakika i?inde s?nav bitirebiliriz.

 

Bu insans?z kredi makineleri geli?ine m?mk?n hale gelmi?tir budur.
yak?n hi?bir d?kkan? vard?r bile, ?ehir etraf?nda bulunan insans?z kredi makineleri kullan?larak muayene kay?t.
burada, gerekli belgeleri doldurup, ama onlar? sorumlu ki?i ile telefonda bir m?zrakla incelemeler ger?ekle?tirilmi?tir var, o zaman da yakla??k 30 dakika almaz sonra.

 

Daha yak?n zamanlarda, ayn? zamanda ak?ll? telefonlar gibi bor? almay? kay?t ?irketlerinin giderek artan say?da vard?r. Sadece do?um ve istihdam ve gelirin yerin
tarihten giri?ini y?r?tmek, faydalar? oldu?u uygulanmas?n? g?zden kolayca yap?labilir.
incelemeden sonra gerekli olan belgeler insans?z s?zle?me makinelerinden g?nderme ek olarak, ge?ti, bu posta yoluyla i?lem yapmak da m?mk?nd?r.

 

prosed?rlerden geri ?deme i?in kolay anla??l?r ve basit

E?er genel bir kural olarak garant?r ve teminat ihtiyac?n? ortadan kald?rarak,

t?ketici finansman bor? para edin. onay ve y?r?t?lmektedir benzeri gibi ?eyler ile kar??la?t?r?ld???nda o incelemek i?in zaman ald? sonra
?zerinde ve nokta prosed?r? basittir do?rudur ve faydalar? oldu?unu, anla?man?n katlar? birka? kez imzalamak.
beri bo? zamanlar?nda, ayn? zamanda bir telefon veya internet gibi uygulama sadece bu basit bir prosed?r oldu?unu ger?ekle?tirilebilir ?zellikleri. bunda
ise aile ve arkada?lar i?in Barre hakk?nda hi?bir endi?e yoktur.
Ayr?ca da geri ?deme y?ntemi daha basit hale geldi bir ?zelliktir
.
pencere taraf?ndan tedaviye ek olarak, o zaman g?zetimsiz deposunda ATM'den ?deme, sen son y?llarda marketten ATM ve internet bankac?l??? ?deme yapabilirsiniz.
da me?gul ofis ?al??anlar?n?n daha hafta i?i uygun bir zaman s?k?nt?s? olmadan ?deyebilirsiniz hissedeceksiniz.

 

yerine h?zl? prosed?r?n?n

faiz oran? artar


t?ketici finans kullanmak i?in bir dezavantaj y?zeyi olarak bahsedilebilir, faiz oran? y?ksekli?idir. Hi?bir
teminat ve garantiler olmamas?na ra?men, bu toplama riskini azaltmak i?in normalden daha para daha y?ksek bir miktarda belirlenmi?tir. Ayr?ca

 

, paralel anapara ve faiz s?zle?mede ?demek i?in prensipte kravat, bir?ok durumda ile olur art?k ?demek i?in zaman oldu.
sadece geri ?deme miktar? bakt???m?zda ayl?k, 3000 Yen ve 5000 yen de?il birka? ki?i ?ok fazla kullan?m manc?n?k oldu?unu, d?zenin k???k.
Ancak hatta, ayn? zamanda asil azaltmak olmadan kalmas? b?yle ?deme sadece ilgi olarak bir form inan?lan olur, sadece her ay para minimum miktarda ?demek i?in bir?ok durumda, giri?imleri acil geri ?deme olarak yeterli para yok .

 

nedenle faiz oran? 0 kampanyan?n yararlanarak i?in durum ?neriyoruz. Bu
, ilk kez bor? olanlara durumunda ilk ay?nda kar??l???n? bir, faiz oranlar? 0 de?erini olma plan? anlam?na sahiptir, nispeten basit bir plan t?ketici finans olmas?d?r. olsa bile d?nd?r?r ilk ayda kar??l???n? edilemedi olarak bir dereceye kadar d?zenlenen para miktar?n? tutarak
, o geri ?deme vadesi ge?mi? art?k bile, batakl??a uyan riskini ?nlemek m?mk?n olacakt?r.

 

?zet

t?ketici finansman kullanman?n yararlar? o zaman k?sa bir s?re i?inde uygulamadan g?zden ge?irmek ve bor?lanma y?r?t?len edilebilir olmas?d?r. Ger?ekten g?nd?zleri birka? bin yen almak
, o do?ru par?as?n? hayatta s?ylenebilir olacakt?r.
o as?l az zor faiz oran? y?ksek ayarlanm?? oldu?unu ve, di?er taraftan ?deme s?ras?nda listelenir. O, a?r?l? hale hay?r geri ?deme plan? makul yapmaya izin vermez sonradan b?ylece
t?ketici finans hatta CM g?r?nt?lenecek.

 

Ayr?ca, olmaz ??nk? t?ketici web sayfas?n?n her finanse gelen, tam olarak olmak i?in herhangi bir plan?n?n olup olmad???na takip etmek i?in ?nerilir. geri ?deme y?ntemi kendi plan?n? se?mek i?in
Nakaniwa, m?kemmel olabilir. Bu bizi g??l? m?ttefiki haline gelecektir m?mk?n olup olmad???, ak?ll?ca ?d?n? ak?ll?ca t?ketici finansman iade
.

 

/ avantaj ve banka bor? para dezavantajlar?n? ilgili