T?ketici finans ve Yamikin aras?ndaki farklar hakk?nda daha fazla bilgi i?in

Bankalar ve kredi birlikleri aksine, t?ketici finansman resmi ekledi ?zere sanatta zor bir beceri olarak d???n?lebilir baz? insanlar olabilir.
Nakaniwa, fark? bilmiyorum t?ketici finans ve Yamikin iki, Baz? insanlar denilen olacakt?r.
Ancak uygulamada ?zerinde, hem ?ok b?y?k bir fark bir say?d?r var ve bu, b?y?k bir risk ta??yan bir olas?l?k da var oldu?unu bilmiyorum. bu kez ?ekildedir
, t?ketici finans ve Yamikin aras?ndaki farklar hakk?nda tan?tacak.

 

referans / banka

 

avantajlar ve dezavantajlar t?ketici finans ve Yamikin fark? nedir t?ketici finansman para

i?in i?e ? kar??t?r?lmamal?d?r
m?

t?ketici finans ve karanl?k alt?n e?ilimindedir, ancak her iki t?ccar ?lkede g?zlendi olmad???na b?l?nebilecek ?ekilde daha fazlad?r, bu b?y?k bir fark vard?r.
a?a??da spesifik olarak bu t?r i?erecektir oldu?undan, bor? para d???n?yorsun d?zg?n bu noktay? basarak tutmaya ?al???n.

 

Kay?t tefecilerden i? y?r?t?lmektedir olsun veya olmas?n


Her iki Birinci aras?ndaki fark olarak s?z edilebilir oldu?unu tefecilerden i? Kay?t varl??? veya yoklu?u.
t?ketici finansman kay?tl? bir Yamikin haline gelmi?tir gelmez edilir.
ilkesi, hukuk kapsam?ndaki i?lemlerini y?r?tmek zorundad?r tefecilerden i? tescil alm?? bu konuda uzman, denetim yap?lacakt?r. Bir para bor? verme i?letme tescil varsa
Dolay?s?yla, fahi? faiz veya yasad??? toplama yapmayaca??m. Ayr?ca

 

, bunun (halk denir 080 finans) herhangi bir zamanda ka??? b?ylece karakterizedir, bir cep telefonu kay?tl? Yamikin kay?t sabit telefon bir dizi gerektirir.
tefecilerden ticari sicil, ?lkenin ?yesi Japonya Finansal Hizmetler Derne?i belirlenir kan?t? bir t?r. g?ven ?nbelle?e alma ile yap?labilir bir ?l??s?d?r oldu?u
uygulamas?n? ger?ekle?tirirken, sen daima uygulamadan ?nce kontrol etmelerini sa?lamak. tefecilerden i?yeri kayd? i?inde

 

, say?s? ve kay?t s?ras?nda verilen g?ncellemeleri say?s? gibi, bu alanda uzman web siteleri ve ma?azalar ?zerinde listelenen ilkedir.
Ancak Yamikin ba?land? zararl? operasyon yapt?k bu konuda uzman olmas? halinde, ger?e?in avantaj? hayali bir kay?t numaras? bu tarif edilmi? bir durum s?z konusudur.

 

aniden sadece bakarak asl?nda karanl?k alt?n fark?nda olmadan bir?ok bor? para ettik durumda ortaya ??kar da g?r?n?yor, baz? insanlar sahte oldu?unu fark yoktur.
edelim de al???lmad?k ?irketlere kredi ba?vurusunda ?nlemler gibi y?netim numaral? Internet veya benzeri bulmaya ?al???n.

 

y?netim anne

bir fark vard?r Y?netim anne

t?ketici finansman en bankalar ve finans ?irketleri gibi fonlar, d?zg?n haz?rlanm?? yerdir.
?te yandan, y?netim anne karanl?k alt?n ba?ta olmak ?zere gangsterlerden. toplama para elde
de s?k s?k bir etkinlik fon olarak kullan?l?r durumdur.
hem bu ?ekilde, ?irket adlar? benzerdir gibi olacakt?r, arka planda b?y?k bir fark oldu?unu s?yl?yor.

 

Ayr?ca bu fark?n y?netim y?ntemleri ve kredi muayene ve toplama y?ntemindeki farkl?l?klardan de g?r?n?r.
t?ketici finansman olarak bir iflas sa?layacak beklenmedik y?netim anne, bir inceleme ve bor?lanma i?in baz? kriterleri bulacaks?n?z b?ylece. o da iken
nedenle, genellikle mekanik ba?vurular? reddetme, az vaka karakterizedir geri ?denmi? olmadan hayal k?r?kl??? i?inde vazge?tikleri edilecek.

 

karanl?k para olarak, i?in kendi kurallar?na aralar?nda bile yayg?n "kara listesi" ?zerine yerle?tirilen bizzat kredi olun.
ilk bak??ta para dertte olanlar i?in bile yard?m elini hissetmek par?as? olmakla birlikte, bu kadar tatl? konu?mak oldu?unu sebepsiz, e?siz gangster oldu?unu s?k? toplama bekliyor s?yleyebilirim.

 

t?ketici finansman durumunda, ayr?ca koleksiyona g?re, bu yasaya uygun bir ?ekilde yap?l?r. duru?ta i?lem yap?l?r ??nk?
Bu, y?netim maternal kredi ?izik olmad???n? birbirlerine karl? i?.
Ancak, karanl?k alt?n durumunda ayn? zamanda toplama yolu da bask?n olan ile karakterize edilir, hatta iki bir ?zere para sevk edilebilir ve. B?yle b?yle konut ve i?yeri olarak yine de koz, halk?n?n hayat?n kendisi ?zerinde derin bir etkiye verdi?i i?in tamamen g?z ard? ?ekilde
yasa olarak.

 

faiz y?zeyinde b?y?k bir fark vard?r

t?ketici finans faiz oran? miktar? haklar? ile belirlendi?i ?st s?n?r?n?n% 20 olarak belirlenmi?tir. ?d?n? k?m?latif tutar k???kse
ba?vuru s?ras?nda bor?lanma miktar? azd?r ve, o da yakla??k% 10 ve d???k faizlerle ?d?n? alabilir. Sol ve sa?
gelir ve davran?? y?zeyinde ra?men, faiz miktar?n?n ?nemli ?l??de sapan dert etmeyin.

 

Ancak Yamikin en s?k verilen ve% 1000, b?y?k bir kanunu g?z ard? etmek gibi bir faiz oran? 3,000% olmas?d?r.
olarak yayg?n olarak adland?r?lan ??? ballooned olurdu bahsedilen bir ?ekilde, h?zl? bir ?ekilde ?deme yetersizlik "Toichi, kitosan, (ilgi alan?% 30 10 g?n i?inde meydana gelen bir) (ilgi% 10 10 g?n i?inde meydana gelen bir)" o hale gelecektir.
sadece faiz tutar? beri fiili s?zle?me yerine y?zde olmadan prosed?r? tamamlamak istiyorum birka? ki?i para ?ok b?y?k miktarda oldu?unu d???n?yorum, olmaz g?nderildi.

 

Elde faiz oran?nda

?zet ayr?ca


t?ketici finansman karanl?k alt?n da, bor?, ?yle y?netimi.
Ancak yasa yok sayar bir ?ekilde ?al??mas?n? yap?yor bu konuda uzman Yamikin ?ok otoriter toplanmas? ve faiz oranlar?n?n par?as? ile ba? almaya karakterizedir.
da huzur olabilir ?nbelle?e ger?ekle?tirmek i?in, para t?ketici finansman faydalanmak i?in deneyin ?d?n? zaman?d?r.
da t?ketici finansman karanl?k alt?n da, bor?, bu elde edilen faiz oran?ndaki y?netimidir.
Ancak yasa yok sayar bir ?ekilde ?al??mas?n? yap?yor bu konuda uzman Yamikin ?ok otoriter toplanmas? ve faiz oranlar?n?n par?as? ile ba? almaya karakterizedir.
da huzur olabilir ?nbelle?e ger?ekle?tirmek i?in, para t?ketici finansman faydalanmak i?in deneyin ?d?n? zaman?d?r.
da t?ketici finansman karanl?k alt?n da, bor?, bu elde edilen faiz oran?ndaki y?netimidir.
Ancak yasa yok sayar bir ?ekilde ?al??mas?n? yap?yor bu konuda uzman Yamikin ?ok otoriter toplanmas? ve faiz oranlar?n?n par?as? ile ba? almaya karakterizedir.
da huzur olabilir ?nbelle?e ger?ekle?tirmek i?in, para t?ketici finansman faydalanmak i?in deneyin ?d?n? zaman?d?r.
da t?ketici finansman karanl?k alt?n da, bor?, bu elde edilen faiz oran?ndaki y?netimidir.
Ancak yasa yok sayar bir ?ekilde ?al??mas?n? yap?yor bu konuda uzman Yamikin ?ok otoriter toplanmas? ve faiz oranlar?n?n par?as? ile ba? almaya karakterizedir.
da huzur olabilir ?nbelle?e ger?ekle?tirmek i?in, para t?ketici finansman faydalanmak i?in deneyin ?d?n? zaman?d?r.
da t?ketici finansman karanl?k alt?n da, bor?, bu elde edilen faiz oran?ndaki y?netimidir.
Ancak yasa yok sayar bir ?ekilde ?al??mas?n? yap?yor bu konuda uzman Yamikin ?ok otoriter toplanmas? ve faiz oranlar?n?n par?as? ile ba? almaya karakterizedir.
da huzur olabilir ?nbelle?e ger?ekle?tirmek i?in, para t?ketici finansman faydalanmak i?in deneyin ?d?n? zaman?d?r.