Korku toplama gelir ve ?d?n? para geri d?nmez?

konuya mali filmler ve drama, sahne genellikle bor?luya kar?? korkun? bir koleksiyon ger?ekle?tirmek g?r?l?r.
bug?ne kadar finans kurulu?lar? bor? para hi? olanlar i?in, olduk?a etkileyici par?as? olabilir.
koleksiyonun bu t?r ger?ek d?nyada yap?lm?? mu ??nk?? Biz detayl? hikaye ?zetlenmi?tir.

 

ve temelde hi?bir tahsilat b?yle dram

olarak, orada o gibi bir g?r?nt? var olan insanlar, bir s?r? olabilir,

tefeci, ?iddetle kap?y? beceriyor sabah ilk i? gelen tehdit s?yl?yorlar.
Ancak, bor? para verenler b?yle bir koleksiyon ger?ekle?tirmek i?in olmas?d?r ilk olarak, fiilen vermeyin.
E?er ??nk? bozar kurumsal imaj e?er b?yle bir ?ey i?in. S?zde korkutucu koleksiyon
, y?netime gangsterler ortak karanl?k finans taraf?ndan ger?ekle?tirilen bu gibi olaca??n? d???nmek.

 

y?l?nda ve bor? para verenler geri ?demenin bor?lu gecikmi?se, finans kurumundan b?yle telefon ve e-posta, m?h?rl? mektup gibi, formda sizinle irtibata ge?ecektir ne t?r bir koleksiyon ger?ekle?tirmek konusunda bir ?ey s?ylemedi.
hacker hi?bir do?rudan temas. E?er ki?i ve randevu yapmazsan?z

 

Ancak, aile ve i?yeri gibi telefon g?r??mesi geldi?ini de al???lmad?k de?ildir. ???nc? bir tarafa rahats?z etmeyecek ?ekilde
nedenle, emin geri ?deme tarih i?in onay almaya ?al???n.

 

toplama ?lkeyi karar kurallar vard?r

Asl?nda, baz? durumlarda koleksiyonunda mali ?irketin kendisi, drama gibi hukuk ihlalleri hale gelebilecektir biliyoruz? bor? verme ve
para borcunun y?r?tmek i?in bu konuda uzman uygulan?r, ?d?n? Para Verme ?? Hukuku, kurulduktan madde cezas? tabi olacakt?r Buna ayk?r? olarak, "toplama eylemlerin d?zenlenmesi" olarak adland?r?l?r.
?rne?in s?rece hi?bir me?ru sebep yoktur olarak, kar?? 20:00 9 am d???ndaki bor?luya koleksiyonunu ger?ekle?tirmelisiniz kurallar vard?r.
gibi uzun bor?lu kendisi bir sebep olmad??? i?in, tefeciler sizin ?al??maya ba?lamadan g?nd?zleri koleksiyonuna izin verilmez ise, tefeciler ki?iyi g?rmezden devam gibi di?er deyi?le,. Ayr?ca

 

, elbette bor?lu, afi? ve i?aretler, mahremiyetini korumak ve y?ksek sesle bor? toplama gitmek, hareket veya Isuwa' ihlalidir bu yasan?n amac? vard?r.
etraf?nda bor? ????a almamas? B?ylece, kredi kurulu?lar? da dikkat etmek gerekir. devlet kurumlar? Finansal Hizmetler Ajans? koleksiyonu i?in kurallar kurmu?tur ile s?ylemek

 

ba??nda, yasan?n bu ?ekilde oldu.
Yani, hareket kalk?yor edildi Shirezu tefeciler a??r? toplama kullanmamaya s?ylemek, bu tersine ?evirmek i?in dava olabilir.

 

bor? toplama ajans? i?in

yerine in-house bir koleksiyon daha
finans kurumlar? ba?l? olarak, ayn? zamanda bir yer var nerede bor? toplama ajans? bir istek. B?yle
geri ?deme vb geldi?inde temasa ek olarak yaz?l? ya da telefonla do?rudan kalm?? vard? oldu?u gibi, iyile?me uzman olarak finansal kurumlar biraz daha sert tonda koleksiyon y?r?tmek i?in karakterizedir.

 

, burada sahtek?rl?kla not etmek istiyorum. co?mu? yak?n zamanda bu alanda uzman alacak tahsili k?l???nda
doland?r?c?l?k ?irketi. temas halinde ayr?ca
bor?lanma, ek olarak ki?ilerin belirsiz bir say?da sabit ayl?k ve mobil i?erik ve sahtekarl?k ?demi?ti olanlar hedef gibi.
"s?zle?me hen?z bitmedi," Mesela "kelimeleri ustaca yaz?l? belirtilmi?tir ??nk?," olu?tu ?deme y?k?ml?l???, ?ey ?demi? durumda az aldat?lm?? bilmiyor olmayan insanlar olmas?d?r. S?rece
tan?d?k olmad??? i?in, bu g?z ard? etmek s?yl?yor en iyisi oldu?udur. geri ?deme gecikmesi halinde korkutucu koleksiyon bir finans kurumundan olmasa

 

?zet

, diyorsunuz ?yle bu konuda uzman bor? toplulu?u olarak profesyonel dan toplama i?lemine tabi bir?ok durumda, i?inde.
yaz?l? veya telefon temas?, vb derhal d??mek etmektir varken, erken ??z?n?rl?k elde etmek i?in deneyin. bor?lanma ger?ekle?tirirken

 

, ayn? anda net bir geri ?deme plan yapmak ?nemlidir.
, uzun vadeli ?zellikle geri ?deme olaca??n? miktar ?ok ilgi ?demek i?in bir form haline oldu?unda, ?nceden kendinizi son geri ?deme tarihini belirlemek i?in deneyin.

 

ilgili / ?nerilen kart kredi ayn? g?n bor? para
geri ?deme gecikirse korkutucu koleksiyon bir finans kurumundan olmasa da, ?yle b?yle bu alanda uzman bor? toplulu?u olarak profesyonel dan toplama i?lemine tabi bir?ok durumda, i?inde.
yaz?l? veya telefon temas?, vb derhal d??mek etmektir varken, erken ??z?n?rl?k elde etmek i?in deneyin. bor?lanma ger?ekle?tirirken

 

, ayn? anda net bir geri ?deme plan yapmak ?nemlidir.
, uzun vadeli ?zellikle geri ?deme olaca??n? miktar ?ok ilgi ?demek i?in bir form haline oldu?unda, ?nceden kendinizi son geri ?deme tarihini belirlemek i?in deneyin.

 

ilgili / ?nerilen kart kredi ayn? g?n bor? para
geri ?deme gecikirse korkutucu koleksiyon bir finans kurumundan olmasa da, ?yle b?yle bu alanda uzman bor? toplulu?u olarak profesyonel dan toplama i?lemine tabi bir?ok durumda, i?inde.
yaz?l? veya telefon temas?, vb derhal d??mek etmektir varken, erken ??z?n?rl?k elde etmek i?in deneyin. bor?lanma ger?ekle?tirirken

 

, ayn? anda net bir geri ?deme plan yapmak ?nemlidir.
, uzun vadeli ?zellikle geri ?deme olaca??n? miktar ?ok ilgi ?demek i?in bir form haline oldu?unda, ?nceden kendinizi son geri ?deme tarihini belirlemek i?in deneyin.

 

ilgili / ?nerilen kart kredi ayn? g?n bor? para