Xyxu, {y } caching xppy tp xp}~y | ?px

Dp |?y y }y~?y p~}py qup~yy~ Mitsukareru, ?p}p ? tp y~ p? sp, caching yytpy {ptpp, pr~p~t qp ~? px u.
qu ?p rp? xp p qpy y?y pyqy tp }qyxp, {y px ppy pr| rp ?prq ?p|ppy ???p? rp pyqy p~t tp?y?p, {y }pz~ tpp, xu, {y ?pt }utprytp~t ?pxty?? px ~pxp sxp~ut. I~ sp~t
, {y qpy tp}~u, {y q tp~pxpty {?y qp yytp qpy ~py~ q }y~?y p~}py qup~yy~, ? s~p ???p?y |xy} p, } y~~y~ }upr~ut, {y ? s~p qp rp?} ~p}ut~p}, {y v pyy p, {y q pyqy p}p|? tp~t.
Pp y~ rp?, } }py? ~ {y } tp rp?y yytpy caching |xy} p.

 

???py }ppy xp p

@sp } caching }|yy yu}|{~p~tp rp ?pzp, tp prrp| |xy} p, ???p?y }pz~ p, }uqp~t.
???py }ppy, yp qp
? ~}y
? Ny~?
? p~py prp||t
qy}t pry {y pyy p}?, { }}?, ???py ~p~tps? v y~~}p rp ?pzp p, I~ s~p ?pt qt.
tp xp}~y s~ pyxp, qp } |xy} p, {y { ?ty qy}t pty? p, {y p tp yy| r?t tpt.

 

I|rp qp y~, ???p?y }pz~ p|pq {ptp ~p}uprpt u~y?t p|yy, p? qp rp u~y?t tp ~y~ ~py yv?-rp-put. Dp y?xp~}p
~p~tp p{p yytp }u{~pt, |p~ y tut, {y } qt ~py ?p t ?~yq tp }pryty y~ tp~t.
qp tysp ? }upr~pt ?p}~ ???p?y }pz~, y~~}p rp }~p~ty yytp qtp }uprpt.
?u?, rp ~? qp y {ptp}, xu {y y}{~ p, {y qpp? ???p?y }pz~ quyq r?t tpt, pty? ~p}tp~y }??|py Ayvut p}? ~p{~ut.

 

? tp qpxu ?|p? |xy} p,

Dp p{py }|yy yu}|?, } caching psp ???p?y }pz~ rp }??y ~ ? p}p| }u{~p~t.
, rp|u, rp psp ?pxsy y{p ?px ty }py xyvty, {y tp py caching }}yy xyvt p~txpy }pz~, ~ ~u, ?ptty p?p|, {y xp p, ?t tp|u|y tp}pt.

 

}~yqpy p?tp~}py tp}pt, {y qpy | ?px, }prtu, {y qpy q ?qy|yy pty qp urxy ~ }pz~ {ptp }uprpt.
yp}? p, pp~ payslips rp xytty|p?xy y~ytp~, {y tp tpy }xty, qp yy yq {~p~t, {y tp}pty r qpt, } ?y {ptp }uprpt u~y?t ?p}, qp }~p~ty t }?y sxpp.
caching qpxu px {pt?y qp|p~tyy tp p~p, xu ~ }upr~pt {qp {y ?p tp ~y~ uyy{p tp}pt rp |~y p~tx yrpx ?pt p~}py ?p}r qp tp ~p{pyt rp ~ys? }utp~t, qpy q |y p~}p {pq?y u px t ? rp q}p?p tp p~py y?.

 

py tp}~u, {y { ?p}~ }|y{ s~p v {yy xt, tp|u|y tp}pt ?pt sxyy ?py. Hu, psp } {py |~
|y sxpp p, {p}p ~u, {y }pryty ?pxy tr }usptpt.
Rpqpqy y~ tp ~ p, {y qp }pz~ {ptp~y py p?pty }pq|p?y caching, ~?u, {y qp p~xy}y }}yy }pq|p?y.
?~~y }px{, ?px xyvtp px u { ?ypy tp}pty |~py pqty| vpp }up~yx}y, {y ~p }upr~ p~?} ttp prpt, qp tp}pty {p} qp ypy pyy ryy }usptpt, ~p }|y{y s~p caching p.

 

@sp } xyvtp px ?px

p,


tp }?yp q ?pxy }?pp?, psp } qpy ty| tp~ qp caching qup p, qp pry qpy syyp~y ?px, {y px ppy p}r|y ?pzy}p~?| p}y~ {ptp pqy? ~u.
~p v ytp, p, {y }upr~pt yytp prpt, rp?u p, r?t tpt rp xp}y~?y tysp. Mpq|p?y |, {y }upr~pt ?pxsyyy
~yx, ~yqp qp pxyy }| }|{y ?pzy}p~?| ?ty qp yytp p?yqp~ 50% qp 70% ?pt qt. ?px?y

 

collateralized q p}r|y ?pzy}p~?|, qp ?pz px ???p?y }ppy p? rp p?tp~}p tp}pt, qp } |xy} p ???p?y }ppy p}r|y ?pzy}p~?|, qp }~p~ty p?tp~}py qp ?pzt syyp }pp|p?y.
Ap ?pz px y~, p~}p v qp ~ p|pq {ptp }uprpt, ?p~s}y ytp~y ???p? qpy sppr, qyvut ?pzt {pt, {y ~ xp p, {y qp }tp p{|y pyxp qpt.

 

V|p

?p~s}y y?y

caching, ?px Y} qt ???p?y }pt} }p|} }uqy~ut tp~t.
???p?y }pz~, {y {~pt u~y?ty }ppy } }upr~ut qp ?py rp p~py prp||t tyt.
u~y?t s~ ~py, ty??py ?y}y ? Aysx ?p~s}y }tp qp pru {y qpt, ~u, qy{.

 

@sp } qpxu px |y qup ?px, {y tp py px p~ty~ caching, }?y} p, {y qp p{ pzv ~p}tp~y ???p? qpy yq {ptp~y tp}pty y|rps?. Dp }pryty tp}~u, {y qp p}p| ?yq{? tp p~y r?u?
, p~tx qpspt~pt } }ut~ut, tp |y yy }|yr? rp ytp ?pt uyy{p tp}pt p|pq {ptp }uprpt.
p, tp}pty r ~u, qysx {~pt u~y?ty ?p}~ tp|u|y ?qy|yy pt.

 

I|rp qp y~, }|y yu}|?, tp py, {y }u?ut, qp sxp y?p }pq|p??y }p~y?p~, pry y?y caching tp sppr p}r|y ?pzy}p~?|.
?p}~ sppr qp }~p~ty tppy v ~p sxp { qy~y, ?pxsyyy y}{~pxy v v ~u, tp qyp qp ?yqy pxyy p}r|y qp p~?} }uprpt. ???p?u, {y qp u~y?t {ptp }uprpt
qyv, pyy p~?} }?y} p, {y }pwp rp?.