Scary kolekcie prich?dza a nevracia sa na vypo?i?an? peniaze?

Vo filmoch a dr?my finan?n?m na t?to t?mu, sc?na je ?asto viden? vykon?va desiv? zbierku vo?i dl?n?kovi.
doteraz pre t?ch, ktor? nikdy vypo?i?an? peniaze od finan?n?ch in?tit?ci?, mohlo by to by? ve?mi p?sobiv? ?as?.
preto?e tento druh zberu sa, to boli vykonan? v re?lnom svete? sme zhrnuli podrobn? pr?beh.

 

a v podstate neexistuje ?iadna zbierka, ako je dr?ma

poveda?

??ern?k, hroz? od prvej vec r?no b?chanie na dvere n?sil?m, to by mohlo by? ve?a ?ud?, ktor? maj? obraz, ako je napr?klad.
Av?ak, ja ned?vaj? s? v skuto?nosti v prvej je, ?e verite?ov pe?az? vykona? tak? zbierka je. Ak
preto?e pre zhor?uje imid? firmy, ak tak? vec.
tzv desiv? kolekcia je, aby si myslia, ?e t?, vykon?va finan?n? tmy, ako gangstri do konania by by? spolo?n?. V

 

, a verite?ov pe?az? poveda?, ?i vykona?, ak? kolekcie, ak sa oneskorilo dl?n?k o vr?tenie, od finan?nej in?tit?cie, bude V?s kontaktova? vo forme, ako je telef?nny a e-mailov?, zape?aten? list.
hackeri ?iadny priamy kontakt.

 

Av?ak, ak nechcete ma? na osobu a vymenovanie, je to tie? nie je nezvy?ajn?, ?e ako je rodina a pracovisko pri?iel telefon?t.
preto, aby nedo?lo k ob?a?ova? tretie strany, iste d?om splatnosti Sk?ste si potvrdenie.

 

tla?idla

kolekcia existuj? v?eobecn? z?sady, ktor? sa rozhodli krajiny


V skuto?nosti, viete, ?e finan?n? spolo?nos? sama v niektor?ch pr?padoch zberu, ako je dr?ma, je pravdepodobn?, ?e sa poru?enie pr?va? Je aplikovan? na odborn?kovi v odbore vykon?va? na poskytovanie a prij?manie ?verov v
pe?az?, obchodn? z?kon o po?i?iavanie pe?az?, bola zriaden? polo?ka je ozna?ovan? ako "regul?cia aktov Collection", je v rozpore so to bude podlieha? trestu.
napr?klad, ak neexistuje ?iadny legit?mny d?vod, existuj? pravidl?, ktor? sa musia vykona? zbierku na in? ako 8:00 pm 9 hod?n do dl?n?ka.
In?mi slovami, ako je aj na?alej ignorova? kontakt z ??ern?kov, ak dl?n?k s?m o sebe ned?va d?vod, ??ern?kov sa to nesmie do kolekcie po?as d?a, ako za??na svoju pr?cu.

 

Okrem toho je cie?om tohto z?kona na ochranu s?kromia dl?n?ka, plag?t a podp??e, samozrejme, a ?s? zber dlhu mocn?m hlasom, kona? alebo Isuwa'je poru?en?m. Tak?e skuto?nos?, ?e dlh okolo
nie je na svetlo, veritelia takisto bud? musie? venova? pozornos?.

 

poveda?, ?e zo z?kona t?mto sp?sobom, na za?iatku s vl?dne in?tit?cie Financial Services Agency zaviedla pokyny pre zber.
Tak?e Z?kon bol teraz odch?lil Shirezu mohli dosta? ?aloval zvr?ti?, ??ern?kov sa poveda?, nepou??vajte nadmern? kolekciu.

 

pre vym?hanie poh?ad?vok agent?ry

V z?vislosti na finan?n? in?tit?cie

, sk?r ne? zbierka in-house, je tie? miestom, kde sa ?iados? o vym?hanie poh?ad?vok agent?ry. Ako ke? sa
spl?cania uviazol priamo p?somne ??alebo telefonicky navy?e kontaktova? pr?de, at?., Je charakterizovan? vykon?va? zber v trochu drsn?m t?nom ne? finan?n?ch in?tit?ci?, ako ?pecialista na obnovu.

 

by som poznamena?, tu, podvod pre.
podvod spolo?nos? vyd?vaj?ca sa za vym?hanie poh?ad?vok odborn?kom v odbore v poslednej dobe tie? na dennom poriadku. Okrem
p??i?ky Aj vo forme kontaktu, ako je zamera? sa na tie, ktor? platil mesa?n? fixn? a mobiln? obsah, a podvod na neur?it?ho po?tu os?b. Ako je
"zmluva e?te nie je u konca," "Povinnos? plati? do?lo", preto?e slov? s? zru?ne uveden? v p?somnej forme, nie je o ni? menej pravda, ?e by zaplatili ?oko?vek sa ?udia, ktor? nevedia, podveden?. Tak dlho, ako to
nie je obozn?men?, sa hovor?, ?e ignorova? je, ?e je najlep??.

 

Zhrnutie

ak sa spl?canie odlo?en?, hoci desiv? zbierka nie je od finan?nej in?tit?cie, m??ete poveda?, ?e v mnoh?ch pr?padoch podliehaj?cich kolekcia od profesion?lne, ako je vym?hanie poh?ad?vok odborn?kom v odbore.
ke? existuje p?somn? alebo telef?nny kontakt, at?., je okam?ite klesa?, pok?si? sa dosiahnu? skor? rie?enie.

 

pri vykon?van? p??i?iek, je d?le?it?, aby sa jasne pl?n spl?cania naraz. Ke? by
stal najm? navr?tenie dlhodobo, aby sa stala forma zaplati? ve?a z tejto sumy z?ujmu, pok?si? sa ur?i? kone?n? d?tum splatnosti vopred sami.

 

s?visiace / Odpor??an? karta ?ver
po?i?a? peniaze v rovnak? de?
Ak je spl?cania hoci desiv? zbierka nie je od finan?nej in?tit?cie, m??ete poveda?, ?e v mnoh?ch pr?padoch podliehaj?cich kolekcia od profesion?lne, ako je vym?hanie poh?ad?vok odborn?kom v odbore.
ke? existuje p?somn? alebo telef?nny kontakt, at?., je okam?ite klesa?, pok?si? sa dosiahnu? skor? rie?enie.

 

pri vykon?van? p??i?iek, je d?le?it?, aby sa jasne pl?n spl?cania naraz. Ke? by
stal najm? navr?tenie dlhodobo, aby sa stala forma zaplati? ve?a z tejto sumy z?ujmu, pok?si? sa ur?i? kone?n? d?tum splatnosti vopred sami.

 

s?visiace / Odpor??an? karta ?ver
po?i?a? peniaze v rovnak? de?
Ak je spl?cania hoci desiv? zbierka nie je od finan?nej in?tit?cie, m??ete poveda?, ?e v mnoh?ch pr?padoch podliehaj?cich kolekcia od profesion?lne, ako je vym?hanie poh?ad?vok odborn?kom v odbore.
ke? existuje p?somn? alebo telef?nny kontakt, at?., je okam?ite klesa?, pok?si? sa dosiahnu? skor? rie?enie.

 

pri vykon?van? p??i?iek, je d?le?it?, aby sa jasne pl?n spl?cania naraz. Ke? by
stal najm? navr?tenie dlhodobo, aby sa stala forma zaplati? ve?a z tejto sumy z?ujmu, pok?si? sa ur?i? kone?n? d?tum splatnosti vopred sami.

 

s?visiace / Odpor??an? karta ?ver
po?i?a? peniaze v rovnak? de?