Ale je to syst?m, ktor? je celkov? mno?stvo pr?vnych predpisov, ktor? tie? bola vystupoval v novin?ch a novink?ch pred chv??ou, doteraz pre ?ud?, ktor? nemali okraj dlhu, by bolo ve?a ?ud?, ktor? na z...

Je hlavn?m fixn? sadzba revolvingov?ch ?asto vidie? v tak?ch ako ?very kariet, ale ak skuto?ne pou?ili, by tie? ve?a ?ud? nevie, ako splati?.Tentoraz, spolu s v?hodami a nev?hodami hlavn?ho ot??av?ho ...