Kolekcja Straszny przychodzi i nie wraca do po?yczonych pieni?dzy?

W filmach i dramacie finansowych do tematu, scena jest cz?sto postrzegany wykonywania straszny kolekcj? przeciwko d?u?nikowi.
dot?d dla tych, kt?rzy nigdy nie po?yczy? pieni?dze od instytucji finansowych, to mo?e by? bardzo imponuj?ca cz???.
poniewa? tego rodzaju kolekcji jest, to czy zosta?y dokonane w realnym ?wiecie? Podsumowali?my szczeg??ow? histori?.

 

iw zasadzie nie ma kolekcji, takich jak dramat

powiedzie?

lichwiarz, grozi? z pierwsz? rzecz? rano wali? gwa?townie drzwi, to mo?e by? du?o ludzi, kt?rzy maj? obraz, takich jak.
Ja jednak nie daj? si? rzeczywi?cie w pierwszym jest to, ?e po?yczkodawc?w, aby wykona? taki zbi?r jest. Je?li
poniewa? dla os?abia wizerunek firmy czy co? takiego.
tzw zbi?r przera?aj?ce jest, aby my?le?, ?e te wykonywane przez finans?w ciemno?ci takich jak gangsterzy do zarz?dzania by?oby powszechne. W

 

, i po?yczkodawc?w powiedzie?, czy wykona? jakiego rodzaju kolekcji, je?li d?u?nik sp?aty zosta?o op??nione, z instytucji finansowej skontaktuje si? w postaci, takich jak telefon i e-mail, zapiecz?towany list.
hakerzy nie ma bezpo?redniego kontaktu.

 

Jednak?e, je?li nie bra? osoby oraz termin, to r?wnie? nie jest niezwyk?e, ?e takie jak rodzina i miejsce pracy przyj?? rozmow? telefoniczn?.
Dlatego, tak aby nie przeszkadza? osobie trzeciej, na pewno terminem sp?aty stara? si? przyjmowa? potwierdzenia.

 

przycisk

kolekcja istniej? wytyczne, kt?re zdecydowa?y kraj


W rzeczywisto?ci, wiesz, ?e sama sp??ka finansowa w niekt?rych przypadkach kolekcji, takich jak dramat ma szans? sta? si? ?amanie prawa? Stosuje si? do specjalisty w tej dziedzinie, do przeprowadzenia kredyt?w i po?yczek z
pieni?dze, pieni?dze Nale?no?ci Prawo gospodarcze, zosta?a ustalona pozycja jest dalej ?rozporz?dzeniem akt?w zbi?rki”, z naruszeniem tego b?dzie podlega? karze.
na przyk?ad, tak d?ugo jak nie ma uzasadniony pow?d, istniej? zasady, kt?re musz? wykona? kolekcj? d?u?nikowi innego ni? 8:00 pm 9 rano do.
Innymi s?owy, jak nadal ignorowa? kontakt z lichwiarzy, tak d?ugo jak sam d?u?nik nie daje pow?d, lichwiarze to nie s? dopuszczone do kolekcji w ci?gu dnia, co zaczynaj? swoj? prac?.

 

Ponadto, nie jest celem tego prawa do ochrony prywatno?ci d?u?nika, plakatu i znak?w, oczywi?cie, i id? do zbierania d?ugu dono?nym g?osem, dzia?a? lub Iszuwa”to naruszenie. Tak, ?e fakt, ?e d?ug wok??
nie ma ?wiat?a, kredytodawc?w b?dzie r?wnie? trzeba zwr?ci? uwag?.

 

powiedzie? by?o prawa w ten spos?b, na pocz?tku z instytucji rz?dowych Financial Services Agency stworzy?a wytyczne dla kolekcji.
Wi?c czyn zosta? teraz odchodz?c, Shirezu mo?e pozwany do ty?u, lichwiarze, to powiedzie?, aby nie u?ywa? nadmiernej kolekcj?.

 

do agencji windykacyjnej

W zale?no?ci od

instytucji finansowych, a nie zbi?r w domu, jest te? miejscem, w kt?rym wniosek do agencji windykacyjnej. Na przyk?ad gdy
sp?ata wbi? bezpo?rednio na pi?mie lub telefonicznie w uzupe?nieniu do kontaktu przybywa, itd., Charakteryzuje si? przeprowadzi? kolekcj? w ma?ym ostrym tonem ni? instytucje finansowe jako specjalisty w odzyskiwaniu.

 

pragnie zauwa?y? tutaj, oszustwa na.
firma oszustwa udaj?c windykacji specjalisty w tej dziedzinie ostatnio tak?e powszechne. Opr?cz
po?yczek tak?e w formie kontaktu, takich jak kierowa? tymi, kt?re zap?aci? miesi?czny stacjonarnych i mobilnych tre?ci oraz oszustw do nieokre?lonej liczby os?b. Takich jak
?umowa nie jest jeszcze zako?czona”, ?obowi?zek zap?aty nast?pi?o”, poniewa? s?owa s? umiej?tnie stwierdzi? na pi?mie, nie mniej jest to przypadek, ?e zap?aci?by nic si? ludzie, kt?rzy nie wiedz? oszuka?. Dop?ki
nie zna, to m?wi si? ignorowa? to, ?e jest najlepszy.

 

Podsumowanie

je?eli sp?ata jest op??niona, cho? nie jest straszny kolekcja od instytucji finansowej, mo?na powiedzie?, ?e w wielu przypadkach podlegaj?cych kolekcji z profesjonalnych, takich jak windykacji specjalisty w tej dziedzinie.
gdy istnieje pisemna lub telefon kontaktowy, itd. jest szybko spada?, staraj? si? osi?gn?? szybkiego rozwi?zania.

 

podczas wykonywania po?yczki, wa?ne jest, aby dokona? wyra?nego planu sp?aty w tym samym czasie. Kiedy
sta?yby si? szczeg?lnie sp?aty d?ugoterminowej, aby sta? si? form? zap?aci? du?o tych odsetek kwoty, spr?buj ustali? ostateczny termin sp?aty wcze?niej samemu.

 

zwi?zane / Zalecana karta kredyt
do po?yczania pieni?dzy w tym samym dniu
Je?eli sp?ata jest op??niona, cho? nie jest straszny kolekcja od instytucji finansowej, mo?na powiedzie?, ?e w wielu przypadkach podlegaj?cych kolekcji z profesjonalnych, takich jak windykacji specjalisty w tej dziedzinie.
gdy istnieje pisemna lub telefon kontaktowy, itd. jest szybko spada?, staraj? si? osi?gn?? szybkiego rozwi?zania.

 

podczas wykonywania po?yczki, wa?ne jest, aby dokona? wyra?nego planu sp?aty w tym samym czasie. Kiedy
sta?yby si? szczeg?lnie sp?aty d?ugoterminowej, aby sta? si? form? zap?aci? du?o tych odsetek kwoty, spr?buj ustali? ostateczny termin sp?aty wcze?niej samemu.

 

zwi?zane / Zalecana karta kredyt
do po?yczania pieni?dzy w tym samym dniu
Je?eli sp?ata jest op??niona, cho? nie jest straszny kolekcja od instytucji finansowej, mo?na powiedzie?, ?e w wielu przypadkach podlegaj?cych kolekcji z profesjonalnych, takich jak windykacji specjalisty w tej dziedzinie.
gdy istnieje pisemna lub telefon kontaktowy, itd. jest szybko spada?, staraj? si? osi?gn?? szybkiego rozwi?zania.

 

podczas wykonywania po?yczki, wa?ne jest, aby dokona? wyra?nego planu sp?aty w tym samym czasie. Kiedy
sta?yby si? szczeg?lnie sp?aty d?ugoterminowej, aby sta? si? form? zap?aci? du?o tych odsetek kwoty, spr?buj ustali? ostateczny termin sp?aty wcze?niej samemu.

 

zwi?zane / Zalecana karta kredyt
do po?yczania pieni?dzy w tym samym dniu