Scary kolekcija n?k, un neatgrie?as pie aiz?emto naudu?

Jo filmas un dr?mas Finan?u objektam, aina ir bie?i redzams veic bied?jo?u kolekciju pret par?dnieku.
tik t?lu, lai tiem, kuri nekad nav aiz??mies naudu no finan?u instit?cij?m, tas var?tu b?t ?oti iespaid?ga da?a.
jo ??da veida kolekcija ir, vai tas ir veikti re?laj? pasaul?? M?s apkopoti detaliz?tu st?stu.

 

un b?t?b? nav kolekcija, piem?ram, dr?mu

teikt

naudas aizdev?ju, draud?t no pirm? lieta, no r?ta, banging durvis vardarb?gi, tas var?tu b?t daudz cilv?ku, kuri ir att?lu, piem?ram,.
Tom?r man nedod faktiski vispirms ir tas, ka naudas aizdev?ji, lai veiktu ??da kolekcija ir. Ja
jo, pasliktin??anas korporat?vo t?lu, ja ??da lieta.
t? saukto atbaido?s kolekcija ir, dom?t, ka tie, ko tumsa finan?u veikta, piem?ram, gangsteri vad?bai b?tu kop?gs. In

 

, un naudas aizdev?ji pateikt, vai veikt k?da veida kolekcijas, ja par?dnieks atmaksas aizkav?j?s, no finan?u iest?des sazin?sies ar Jums t?d? form?, piem?ram, telefonu un e-pastu, aizz?mogot? v?stul?.
hakeri nav tie?a kontakta.

 

Tom?r, ja jums nav veikt personu un tik?an?s, tas ar? nav nekas neparasts, ka, piem?ram, ?imenes un darba n?k telefona zvanu.
T?p?c, t?, lai apnikt tre?ajai personai, for sure atmaksas datumu Centieties lietot apstiprin?jumu.

 

uz

v?k?ana ir vadl?nijas, kas izl?ma valsti


Paties?b?, j?s zin?t, ka finan?u sabiedr?ba pati da?os gad?jumos kolekcij?, piem?ram, dr?ma, visticam?k, k??s ties?bu p?rk?pumiem? Uzkl?j uz kvalifik?cijas l?meni, lai veiktu aizdevumus un aiz??mumus no
naudu, Money Aizdevumi Business Law, ir izveidota vien?ba tiek saukta par "regul?jumu sav?k?anas akti", p?rk?pjot to tas b?s sods.
piem?ram, tik ilgi, kam?r nav likum?ga iemesla, ir noteikumi, kas ir veic v?k?anu par?dniekam iz?emot 8:00 pm 9 r?t? l?dz.
Citiem v?rdiem, piem?ram, turpinot ignor?t kontaktu no naudas aizdev?ji, kam?r pats par?dnieks nedod iemeslu, naudas aizdev?ji tas ir dien?, jo, s?kot darbu laik? nav at?auts kolekcij?.

 

Turkl?t ir m?r?is ?o likumu, lai aizsarg?tu priv?tumu par?dnieka, plak?tu un z?mes, protams, un iet kolekcija par?da ska?? bals?, r?koties vai Isuwa "ir p?rk?pums. T?p?c, ka tas, ka par?ds ap
nav gaismas, aizdev?ji ar? b?s nepiecie?ams piev?rst uzman?bu.

 

teikt bija likumu ??d? veid?, s?kum? ar valsts iest?des Finan?u pakalpojumu a?ent?ra ir izveidojusi vadl?nijas kolekciju.
T?tad akts ir tagad izlido, Shirezu var?tu sa?emt ies?dz?t main?t, naudas aizdev?ji, ir teikt neizmantot p?rm?r?gu kolekciju.

 

par par?du iekas??anas a?ent?ra

Atkar?b? no

finan?u iest?d?m, nevis kolekcija in-house, ir ar? vieta, kur l?gums par?du piedzi?as a?ent?ras. Piem?ram, kad
atmaksa bija iestr?dzis tie?i rakstiski vai pa t?lruni papildus sazin?ties ierodas, uc, ir rakstur?gs veikt kolekciju nedaudz skarbu toni nek? finan?u iest?d?m, k? speci?lista atg??anu.

 

v?l?tos atz?m?t ?eit, kr?p?anu par.
kr?p?ana komp?nija izliekoties par par?du iekas??anu m?tier nesen ar? nikns. Papildus
aiz??mumu ar?, veid? kontaktu, piem?ram, lai sasniegtu tos, kas bija j?maks? ikm?ne?a fiks?to un mobilo saturu, un kr?p?anu nenoteiktu skaitu personu. Piem?ram,
"l?gums v?l nav beidzies", "pien?kums maks?t ir noticis", jo v?rdi ir prasm?gi rakstveid?, ir ne maz?k lieta, kas b?tu j?maks? kaut kas cilv?kiem, kas nav zin?t maldin?ts. Tik ilgi, kam?r tas
nav paz?stams, t? saka ignor?t, ir, ka tas ir lab?kais.

 

Kopsavilkums

ja atmaksa ir atlikta, lai gan bied?jo?i kolekcija nav no finan?u iest?des, j?s sak?t, ka daudzos gad?jumos, uz kuriem attiecas kolekciju no profesion?li, piem?ram, par?du iekas??anu kvalific?ti m?ksl?.
ja ir rakstisks vai telefona kontakts utt ir nekav?joties samazin?sies, Centieties, lai sasniegtu dr?zu atrisin??anu.

 

veicot aiz??mumu, ir svar?gi dot skaidru atmaksas pl?nu, taj? pa?? laik?. Kad
k??tu ?pa?i atmaksa ilgtermi??, lai k??tu par veidlapu maks?t daudz, ka summa, kas interes?, Centieties, lai noteiktu gal?go atmaksas termi?u iepriek? pats.

 

saist?ts / Ieteicams kar?u kred?ts
aiz?emties naudu taj? pa?? dien?
Ja atmaksa tiek atlikta, lai gan bied?jo?i kolekcija nav no finan?u iest?des, j?s sak?t, ka daudzos gad?jumos, uz kuriem attiecas kolekciju no profesion?li, piem?ram, par?du iekas??anu kvalific?ti m?ksl?.
ja ir rakstisks vai telefona kontakts utt ir nekav?joties samazin?sies, Centieties, lai sasniegtu dr?zu atrisin??anu.

 

veicot aiz??mumu, ir svar?gi dot skaidru atmaksas pl?nu, taj? pa?? laik?. Kad
k??tu ?pa?i atmaksa ilgtermi??, lai k??tu par veidlapu maks?t daudz, ka summa, kas interes?, Centieties, lai noteiktu gal?go atmaksas termi?u iepriek? pats.

 

saist?ts / Ieteicams kar?u kred?ts
aiz?emties naudu taj? pa?? dien?
Ja atmaksa tiek atlikta, lai gan bied?jo?i kolekcija nav no finan?u iest?des, j?s sak?t, ka daudzos gad?jumos, uz kuriem attiecas kolekciju no profesion?li, piem?ram, par?du iekas??anu kvalific?ti m?ksl?.
ja ir rakstisks vai telefona kontakts utt ir nekav?joties samazin?sies, Centieties, lai sasniegtu dr?zu atrisin??anu.

 

veicot aiz??mumu, ir svar?gi dot skaidru atmaksas pl?nu, taj? pa?? laik?. Kad
k??tu ?pa?i atmaksa ilgtermi??, lai k??tu par veidlapu maks?t daudz, ka summa, kas interes?, Centieties, lai noteiktu gal?go atmaksas termi?u iepriek? pats.

 

saist?ts / Ieteicams kar?u kred?ts
aiz?emties naudu taj? pa?? dien?