Viens no laika nevar atpaka? aiz?emties naudu, ?armu par?du konsolid?cijai

Vai "par?du konsolid?cijai", bie?i vien tiek uzskat?ta pat CM nesen, bet, iesp?jams, da?i cilv?ki, kas nezina, is not, vai ir k?da ?rt?bas.
Tas, bet p?rliecino?i pakalpojums vair?kiem par?dniekiem, kas j?tur stingri atcer?ties, k? lietot, ir tas, kas ir ar? iesp?ja, ka atpaka? uz ori?in?lo dz?vi.
?eit ir saturs un funkcijas par?du konsolid?cijai.

 

ir par?du konsolid?cijai un

par?du konsolid?cijai, piem?ram, pat?r?t?ju finan?u un banku, ir pakalpojums finan?u uz??mums, kas salikti kop? naudu, kas bija aizg?ts no vair?kiem aizdev?jiem uz vienu uz??mumu.
nol?ma jaunu aizdev?jiem, viens no atmaksas, var viegl?k p?rvald?t, ka interese ir centraliz?ta, ir ieguvums vai samazin??ana atmaksu no kop?j? apjoma.

 

par?da konsolid?ciju galvenok?rt, ir viens no l?dzek?iem, lai pal?dz?tu cilv?kiem, kuri nevar veikt atmaksu ??dos vair?kos par?diem.
tom?r, un cilv?ki nav zin?m? m?r? saska?otu ie??mumus, ja esat pierakst?jies k?rtas ar citiem uz??mumiem, ir ar? gad?jums, kas var?tu atteikties p?rskat??anu posm?.
ne tikai papildu aiz??mumi, vislab?k ir doma no k? sast?v galvenok?rt no atmaksas.

 

?is pakalpojums ir b?t?b? ir tas, kas ir apl?kota t?d?m liel?m bank?m.
, tom?r p?d?jo gadu laik? ir veikts k? jaunu produktu, piem?ram firma Machikin un kr?jaizdevu m?tei. Kaut
procentu likmi katru atsevi??i, Nakaniwa, jo tur ir ar? vieta, kas ir k?uvusi par lielu summu un procentu likmi pabalstus atmaks??anu savu, ja j?s dom?jat par par?du konsolid?cijai, k? j?s izp?t?t da?as no pieg?d?t?jiem pie?emsim.

 

priek?roc?bas

par?da konsolid?cijas priek?roc?b?m ir tas, ka t? apvienoja atmaksas datums vienam ir liel?kais. Un katrs
m?ne?a beig?m maks?t, payday, 35 dienas, ja no aizg?ts no da??d?m katram uz??mumam, lai k??tu da??das atmaksas termi??, nevis da?as k??das, piem?ram, aizmirst nejau?i.
ar? lai nov?rstu ??du j?uztraucas iepriek?, lai nodro?in?tu atmaksas datumu, pl?notais sp?j?gi samaks?t j?s sak?t, ka tas ir lab?k izmantot par?da konsolid?ciju.

 

Ir ar? iesp?jams, ka gal?gais atmaksas summa tiek samazin?ta.
Tas ir t?p?c, ka gad?jum?, ja da??du atmaksas sh?mu katru uz??mumu, jo pamatsumma velt?t ar atmaksas summa ir at??ir?gs. V?laties, lai p?rtrauktu maks?jumus ?s?k? laika
, tas ir lab?k izv?l?ties pat par?da konsolid?ciju persona, kas dom? t?.

 

vair?k nek? jebkas cits, ir tas, ka nav nepiecie?ams maks?t papildu interesi, j?s sak?t, ka svar?gus ieguvumus no caching.
Tas ir, tiem, kas dara atmaksu par vair?kiem uz??muma, jo tas ir iesp?jams p?rvar?t br?di, kur? tas k??st par ?oti lielu naudas summu, tikai ikm?ne?a procentu, m?s ar? novest pie ?o ?trumu atmaksas palielin?s.

 

punkts eks?mena

T?d? veid?, ir vair?kas priek?roc?bas attiec?b? uz vair?kiem par?dniekiem, bet par?du konsolid?cijai, j?s nevar?siet izmantot, lai iet cauri kursa eks?menu. Ar? tas ir atkar?gs no
pieteikumu galam?r?i, bet atcer?simies, ka b?s svar?gi attiec?b? uz punktiem, piem?ram, ??di tiek nodota caur galvenok?rt p?rbaudi. T? aiz??mumu kop?jo skaitu, kas

 

? citus uz??mumus. Piem?ram,
5 vai vair?k uz??mumiem, un p?r?k bie?i aizdev?jiem, past?v ar? risks, ka kred?ts tiks pazudis. Un

 

? Par katru uz??mumu par aiz??mumu sa?em aiz?em?anos ar
10. Man, nek? sa?em aizdevumus 500,000 vien?bu, t? teikt, lai n?k ar? at??ir?gu iespaidu pus? aizdot.

 

? av?rija v?sture esam?bu vai neesam?bu
galvenok?rt, ja nebija kav??an?s atmaksu, piem?ram, Vai nav bijis nemaks??ana b?s j?dara.
sevi p?rbaudot, vai ir vai nav negad?jums v?sture, t? ir laba ideja, lai pied?v?tu un vair?k inform?cijas atkl??anas personas kred?ta inform?cijas a?ent?r?m. St??u
gadu darba st??s,

 

? uz??mums, jo t? ir ar? pieredze, dienu skaits, k? sabiedr?bas loceklim, tas b?s redzams da?? stabilit?tes darbam.
pat nopeln?jis daudz ?s? laika period?, pat tad, ja, iesp?jams, vienk?r?i ielas ir lab?k, ka ir ien?kumi fiks?ta m?ne?a.

 

Kopsavilkums

aiz??mumi par?du konsolid?cijai ir vair?ki uz??mumi, kas ir aiz??musies tik t?lu, b?s kop? vien? uz??mum?, ir paredz?ts, ka viens no maks?jumu.
procentu likme ir zema, sal?dzinot ar l?dz ?im, ir nopelns ??da interese tiek apspiesta.

 

piesakoties par?du konsolid?cijai, piem?ram, aiz??mumu kop?jo skaitu un nelaimes gad?jumu v?sturi, ir svar?gi zin?t, vai past?v probl?ma ar kred?ta inform?ciju.
pat cik daudz apst?k?i laba komp?nija, ja nav kred?tu, lai aizdot naudu, ir skaidrs, ka, ja nav pat mani krat?ja galvu vertik?li. Pag?ju?aj? atmaksas v?sturi un
pa?u p?c tam, kad, ?emot v?r? apst?k?us, piem?ram, darba st??u, m??iniet konsult?ties par par?du konsolid?cijai. Ja

 

saist?ts / tagad aiz?emties naudu