Baisu kolekcija ateina ir negr??ta ? skolint? pinig??

Filmuose ir dramos Finansinio prie objekto, scena yra da?nai vertinamas atliekant baisi kolekcija prie? skolinink?.
?iol tiems, kurie niekada pasiskolino pinigus i? finans? ?staig?, jis gali b?ti labai ?sp?dingas dalis.
nes ?i kolekcija nat?ra, tai buvo padaryta realiame pasaulyje? Mes apibendrino i?sam? pasakojim?.

 

ir i? esm?s n?ra surinkimas, pavyzd?iui, dramos

pasakyti

pal?kininkas, grasinti i? pirmas dalykas ryte beld?iasi ? duris ?iauriai, tai gali b?ti ?moni?, kurie turi vaizd?, pavyzd?iui, daug.
Ta?iau a? nesuteikia yra i? tikr?j? pirmasis yra tas, kad pinig? skolintojai atlikti tokia kolekcija. Jei
nes, kenkia ?vaizd?io, jei toks dalykas.
vadinamasis baisu kolekcija, manau, kad tie, kuriuos tamsos finans? atliekama toki? kaip gangsteriai vadovybei b?t? da?nai. Be

 

, ir pinig? skolintojai pasakyti, ar atlikti kokios kolekcijos, jei gr??inimo skolininkas buvo atid?tas, i? finans? ?staiga susisiekti jums form?, pavyzd?iui, telefono ir elektroninio pa?to, hermeti?kas lai?ke.
hakeriai n?ra tiesioginio kontakto.

 

Ta?iau, jei jums nereikia imtis asmens ir paskyrim?, taip pat n?ra ne?prasta, kad, pavyzd?iui, ?eimos ir darbo vieta ateiti telefono skambut?.
Tod?l, kad ne nerimauti su tre?i?ja ?alimi, tikrai gr??inimo datos Pabandykite imtis patvirtinim?.

 

mygtuk?

kolekcija yra gair?s, kad nusprend? ?al?


I? ties?, j?s ?inote, kad finansin? bendrov? pati kai kuriais atvejais kolekcijos, pavyzd?iui, dramos grei?iausiai taps teis?s pa?eidimai? Ar taikoma srities specialistui atlikti skolinimo ir skolinimosi
pinig?, pinig? skolinimas verslo teis?, buvo nustatyta punktas yra vadinamas "reguliavimo surinkimo akt?", pa?eid?iant tai bus taikomos bausm?s.
pavyzd?iui, kaip ilgai, kaip n?ra teis?ta prie?astis, yra taisykl?s, kad turi atlikti kolekcij? ? kit? nei 8:00 pm 9 ryto iki skolininko.
Kitaip tariant, kaip antai toliau ignoruoti adresat? i? lupikautojus, tol, kol pati skolininkas nepateikia prie?asties, lupikautojus tai neleid?iama kolekcijos per dien?, kaip pradeda savo darb?.

 

Be to, yra ?io ?statymo tikslas apsaugoti skolininko, plakatas ir ?enkl?, ?inoma privatum?, ir eiti ? skol? i?ie?kojimo garsiai, veikti arba Isuva "yra pa?eidimas. Taip, kad tai, jog aplink
skola yra ne ?viesos, skolintojai taip pat reikia atkreipti d?mes?.

 

pasakyti buvo ?statymo Tokiu b?du, i? prad?i? su Vyriausyb?s ?staigos finansini? paslaug? agent?ra nustat? gaires kolekcij?.
Taigi, ?is aktas buvo dabar i?vykstantiems, Shirezu gali gauti i?kelta byla pakeisti, lupikautojus yra pasakyti nenaudoti pernelyg kolekcij?.

 

u? skol? i?ie?kojimo agent?ra

Priklausomai nuo

finansini? institucij?, o ne in-house kolekcija, taip pat yra vieta, kur pra?ymas ? skol? i?ie?kojimo agent?r?. Pavyzd?iui, kai
gr??inimas buvo ?strigo tiesiogiai ra?tu arba telefonu be susisiekti atvyksta, ir tt, yra b?dingas atlikti kolekcij? ?iek tiek at?iauri? tonas, nei finansini? institucij?, kaip ekonomikos atk?rimo specialistas.

 

nor?t? atkreipti d?mes? ? ?ia suk?iavimu.
suk?iavimo bendrov? apsimet? skol? i?ie?kojimo srities specialistui neseniai taip pat klesti. Be
skolinimosi Be to, kontakto forma, pavyzd?iui, nukreipti tiems, kurie mok?jo m?nesin? fiksuoto ir mobiliojo turinio ir suk?iavimu neapibr??tam skai?iui asmen?. Tokie kaip
"sutartis dar nesibaig?", "pareiga mok?ti ?vyko", nes ?od?iai yra meistri?kai parei?k? ra?tu, yra ne ma?iau atvejis, kad b?t? sumok?ta nieko yra ?moni?, kurie ne?ino, apgauti. Tol, kol jis
n?ra susipa?in?, ji sako, ignoruoti tai, kad jis yra geriausias.

 

santrauka

jei gr??inimas v?luoja, nors baisu kolekcija yra ne i? finans? ?staiga, j?s sakote, kad daugeliu atvej?, kuriems surinkimo i? profesional?, pavyzd?iui, skol? i?ie?kojimo srities specialistui.
kai yra ra?tu ar telefonu kontaktas, kt yra greitai kristi, bandyti pasiekti anksti rezoliucij?.

 

atliekant skolinimosi, svarbu ai?kiai gr??inimo plan? tuo pa?iu metu. Kai
tapt? ypa? gr??inimas ilgalaik?je perspektyvoje tapti forma mok?ti ?ios sumos susidom?jimo, Pabandykite nustatyti galutin? gr??inimo dat? i? anksto save.

 

susij? / Rekomenduojama kortel?s paskolos
skolintis pinigus t? pa?i? dien?
Jei gr??inimas atid?tas, nors baisu kolekcija yra ne i? finans? ?staiga, j?s sakote, kad daugeliu atvej?, kuriems surinkimo i? profesional?, pavyzd?iui, skol? i?ie?kojimo srities specialistui.
kai yra ra?tu ar telefonu kontaktas, kt yra greitai kristi, bandyti pasiekti anksti rezoliucij?.

 

atliekant skolinimosi, svarbu ai?kiai gr??inimo plan? tuo pa?iu metu. Kai
tapt? ypa? gr??inimas ilgalaik?je perspektyvoje tapti forma mok?ti ?ios sumos susidom?jimo, Pabandykite nustatyti galutin? gr??inimo dat? i? anksto save.

 

susij? / Rekomenduojama kortel?s paskolos
skolintis pinigus t? pa?i? dien?
Jei gr??inimas atid?tas, nors baisu kolekcija yra ne i? finans? ?staiga, j?s sakote, kad daugeliu atvej?, kuriems surinkimo i? profesional?, pavyzd?iui, skol? i?ie?kojimo srities specialistui.
kai yra ra?tu ar telefonu kontaktas, kt yra greitai kristi, bandyti pasiekti anksti rezoliucij?.

 

atliekant skolinimosi, svarbu ai?kiai gr??inimo plan? tuo pa?iu metu. Kai
tapt? ypa? gr??inimas ilgalaik?je perspektyvoje tapti forma mok?ti ?ios sumos susidom?jimo, Pabandykite nustatyti galutin? gr??inimo dat? i? anksto save.

 

susij? / Rekomenduojama kortel?s paskolos
skolintis pinigus t? pa?i? dien?