イボ語

Ma, ? b? a usoro na ng?k?ta ego nke ?kp?r? na-na-na-ap?ta na akw?kw? ak?k? na ozi ?ma a mgbe gara aga, ot? anya maka nd? na-ad?gh? nwere ?nu ?gw?, ga-enwe ?t?t? nd? mmad? na n'?wa na-amagh? ihe ? na-u...

D? ka a ebe gbaziri ego, e nwere na ot? e si eji n'ji ego nd? ?z? kar?a obot. ?b?na ot? ah?cm na magazine mgbasa ozi ubi, m h?r? ?l? ?r? aha, ? ga-emekwa ka ?t?t? nd? na.Ya mere, ? nwere ?n? ihe ihe b...