Ukupna koli?ina regulacije

Ali je sustav koji u ukupnom iznosu od propisa koji je tako?er sadr?anu u novinama i vijestima, a prije, do sada za ljude koji nisu imali prednost u dug, ?e biti mnogo ljudi koji na zemlji ne znaju ono ?to regulira.
ovaj put, za ukupan iznos od regulacije, mi ?emo uvesti pozadinu koja je postala priliku da odredi njen sadr?aj.

 

?to je potpunu kontrolu koli?ina?

Ukupan iznos regulacije, kada je potpisao za zadu?ivanje, du?nik je zakon koji definira da je samo do jedne tre?ine godi?njeg prihoda ne mo?e posuditi novac.
Naime, nakon izvr?enja u slu?aju nesamostalnih radnika godi?njeg prihoda za 3,6 milijuna, ne?e biti u mogu?nosti posuditi samo do 1,2 milijuna jena.
To je, ?ak i ako je ista stvar kao ?to sam se prijavio za vi?e od jedne tvrtke, ne?ete biti u mogu?nosti da se dug vi?e od 120 milijuna.

 

Osim toga, prilikom podno?enja zahtjeva za novim zadu?ivanjem potro?a?kog financiranja, je u ukupnom iznosu od regulacije i simultanog tako?er podno?enje potvrde prihod uz normalan pregled je potrebno.
To su pored potro?a?a financija, tako?er na kredit tvrtke ili kreditne kartice tvrtki, rekao bih da je to iznena?uju?e upoznati zakon, jer stvar je u tome da se primjenjuju.

 

ukupno regulacija koli?ine ro?en pozadina

Razlog

ukupne regulacije iznos ro?en, ima veze s tom osobom kako bi self-ste?aj je u porastu. Me?u kamatnu stopu, nazvao prije siva zona
ovrha, bio u mogu?nosti to u?initi po bankarske diskrecije, ako postoji odre?eni iznos prihoda, bilo koji broj zadu?ivanja.
Kao rezultat toga, on ka?e da je osoba koja je zabrinut za financiranje kao odgovor na recesiju u nagib je ve?i broj slu?ajeva koriste bankarske usluge.
Me?utim, plan otplate od osobe koja je posudio Mamanarazu, rezultat koji je imao sve vi?e i vi?e duga brzo Snowball, da to je dosta da ?ivot postaje Mamanaranaku.

 

od ovog trenda, od strane du?nika za obavljanje samo-ste?aj je porasla, mnogi od potro?a?a financija i Machikin menad?ment je postao stro?i.
rezultat, Machikin kao ?to je ukorijenjeno u regiji, to ne imati barem kada je povrat bankrotirala Mamanarazu.
Drugim rije?ima, ?ak i stru?njacima s podru?ja tako?er posudio ljudi koji su posudili smo oboje u stanju prava je postala vrlo Yuka nalazi dobro.

 

Stoga, vlada sada pru?a jedna od linija u obliku potpunu kontrolu iznosa.
kao strani korisnika, ali mo?da ?ete osjetiti nezgodno dio ne mo?e izvr?iti zadu?ivanje samo do odre?enog iznosa novca, s druge strane, ni na koji na?in biti lo?e vlada je na nama da se zaustavi prije nego ?to padne u dug pakao Xiang.

 

iznimka od ukupne regulacije iznosa

Na taj na?in, u ukupnom iznosu od regulacije je zakon koji je temelj za financiranje pojedinca jedna osoba mo?e primiti je ograni?ena.
Me?utim, tu je i slu?aj u kojem taj propis je iznimka.
od uobi?ajenih, kao ?to su hipoteka i auto kredite, a vrlo velike kupovine, ali i one s bliskim vezama s ?ivotom.

 

tako?er, onima koji su prepoznali kao iznimka, u ukupnom iznosu od propisa, uklju?uju i zajmove poslovnih sredstava.
To ne daju kao ?ivotne tro?kove, namijenjen je uzeti oblik kreditiranja poduzetnika za poslovnim sredstvima. Kako bi se
odobrio, jer to zahtijeva bitno podno?enje potvrde prihoda, u vrijeme prijave morate pripremili poreznu prijavu i potvrdu o pla?anju poreza.

 

Osim toga, posu?ivanje u na?elu, banaka i kreditnih sindikata nisu obuhva?ene ukupnom iznosu od regulacije.
odnosu potro?a?a financija, iako je pregled broj dana koje je potrebno takvo nedostatak je, rekao bih da postoji i poku?ati odabrati kada ?elite posuditi odre?eni novac.
Naravno, neregulirana To ne zna?i neograni?en novac posudio.
posebno, je u slu?aju ljudi koji su zavr?ili u dugovima do neke mjere, jer je ispit postaje ?estoko, postoji mnogo slu?ajeva koji se ne mogu posuditi rezultat.

 

povezane / novac posudio od banke
povezane / iznajmiti ?http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html”> novac u banci

 

Sa?etak

ukupno propis iznos je zbroj duga je zakon, koji je definiran kao jedne tre?ine godi?njeg prihoda na gornjoj granici.
Osim toga, ovisno o visini zadu?ivanja Postoje aran?mani, kao ?to je potreban certifikat prihoda.

 

kontrola ukupni volumen uglavnom primjenjuje kao potro?a? financija i kreditne kartice, i poslovnih sredstava u obrtnicima, bit ?e izuzeti s obzirom na zadu?ivanje u banci.
Ovo je jaka implikacija da je diskrecija na banke i tvrtke su po?inili, to ni na koji na?in da neograni?eno posuditi novac.
pro?le, jer se smatra da se posuditi novac u otplate mogu?e rasponu od sebe, va?no je da se ozbiljno dug ?e biti pa?ljivo razmotriti.