Stravi?an skup dolazi i ne vratiti na posu?eni novac?

U filmovima i drama Financijskoj na temu, scena se ?esto vidi obavlja zastra?uju?e zbirku protiv du?nika.
do sada za one koji nikada nisu posudili novac od financijskih institucija, to bi moglo biti vrlo impresivan dio.
jer je ova vrsta zbirke, to su napravili u stvarnom svijetu? sa?eti smo detaljnu pri?u.

 

a zapravo ne postoji skup, kao ?to je drama

re?i

zajmodavac, prijete od prva stvar u jutro lupanje vrata nasilno, to bi moglo biti puno ljudi koji su se slike, kao ?to su.
Me?utim, ne daju su zapravo u prva je da se novac lenders obaviti takav skup je. Ako
zato jer naru?ava imid? tvrtke, ako takva stvar.
tzv zastra?uju?e skup je, da mislim da oni obavljaju tama financija kao ?to su gangsteri upravljanju ?e biti zajedni?ki. U

 

, a novac lenders re?i da li izvesti kakvu kolekciju, ako je odgo?en du?nik otplate, od financijske institucije ?e vas kontaktirati u formi, kao ?to su telefon i e-mail, zape?a?ena pisma.
hakeri ne postoji izravan kontakt.

 

Me?utim, ako ne uzeti osobu i imenovanje, to je tako?er nije neobi?no da, kao ?to su obitelj i radno mjesto dolaze telefonski poziv.
Stoga, kako ne bi smetalo da tre?e osobe, sigurno datuma otplate Poku?ajte da se potvrde.

 

tipke

skup postoje smjernice koje su se odlu?ile na zemlju


U stvari, ti zna? da je financijska tvrtka sama u nekim slu?ajevima prikupljanja, kao ?to su drama je vjerojatno da ?e postati kr?enja zakona? Primjenjuje se na struke za obavljanje kreditnih i zadu?ivanje
novca, novac kreditiranja poslovnih zakon, utvr?eno je to?ka se naziva ?regulaciju zbirka djela”, kr?e?i na taj ?e biti predmet kazne.
na primjer, tako dugo dok ne postoji opravdan razlog, postoje pravila koje morate obaviti zbirku osim 8:00 pm 9 ujutro do du?nika.
Drugim rije?ima, kao ?to je i dalje ignorirati kontakt s moneylenders, dok sam du?nik ne daje razlog, moneylenders je to nije dozvoljeno prikupljanje tijekom dana kao na po?etku svoj posao.

 

Osim toga, tu je svrha ovog zakona kako bi se za?titila privatnost du?nika, postera i znakova, naravno, i oti?i prikupljanje duga u sav glas, djelovati ili Isuwa”povreda. Tako da ?injenica da je dug oko
nije na svjetlo, lenders tako?er ?e morati obratiti pozornost.

 

re?i bilo zakona na taj na?in, u po?etku s dr?avne institucije Financijska agencija Usluge uspostavio smjernice za prikupljanje.
Dakle, ?in je sada oti?i, Shirezu bi se tu?io da preokrenu, moneylenders je re?i da ne koristite prekomjerne kolekciju.

 

za sakupljanje dugova agencija

Ovisno o financijskim institucijama

, nego zbirka u ku?i, tu je i mjesto na kojem se zahtjev za sakupljanje dugova agencije. Kao kada
otplate je zaglavi izravno u pisanom obliku ili telefonom dodatno kontaktirati stigne, itd, karakterizira provesti kolekciju u malom o?trom tonu od financijskih institucija kao specijalist u oporavku.

 

bih napomenuti ovdje, prijevare korisnika.
prijevara tvrtka predstavlja kao naplate duga iz struke nedavno je tako?er prisutan. Osim
zadu?ivanja Tako?er, u obliku kontakta, kao ?to ciljati one koji su pla?eni mjese?ni fiksni i mobilni sadr?aj, i prijevare u neodre?enom broju osoba. Kao ?to
?Ugovor jo? nije gotova”, ?obveza pla?anja je do?lo”, jer su rije?i vje?to iskazuju se u pisanom obliku, nije ni?ta manje slu?aj da bi platio ni?ta se ljudi koji ne znaju prevareni. Sve dok to
nije poznato, ona ka?e da se ignorira je da je najbolji.

 

Sa?etak

ako je otplata kasni, iako zastra?uju?e skup nije od financijske institucije, vi ka?ete da je u mnogim slu?ajevima podlije?u naplati iz stru?ne, poput naplate duga iz struke.
kada postoji pisani ili telefonski kontakt, itd je odmah pasti, poku?ati posti?i rani rezoluciju.

 

pri obavljanju zadu?ivanja, va?no je napraviti jasan plan otplate u isto vrijeme. Kada bi
postala posebno otplate dugoro?nih, postati oblik platiti puno da se iznos kamate, poku?ati utvrditi kona?ni datum otplate unaprijed sami.

 

povezane / Preporu?eni kartice kredit
posuditi novac na isti dan
Ako je otplata kasni, iako zastra?uju?e skup nije od financijske institucije, vi ka?ete da je u mnogim slu?ajevima podlije?u naplati iz stru?ne, poput naplate duga iz struke.
kada postoji pisani ili telefonski kontakt, itd je odmah pasti, poku?ati posti?i rani rezoluciju.

 

pri obavljanju zadu?ivanja, va?no je napraviti jasan plan otplate u isto vrijeme. Kada bi
postala posebno otplate dugoro?nih, postati oblik platiti puno da se iznos kamate, poku?ati utvrditi kona?ni datum otplate unaprijed sami.

 

povezane / Preporu?eni kartice kredit
posuditi novac na isti dan
Ako je otplata kasni, iako zastra?uju?e skup nije od financijske institucije, vi ka?ete da je u mnogim slu?ajevima podlije?u naplati iz stru?ne, poput naplate duga iz struke.
kada postoji pisani ili telefonski kontakt, itd je odmah pasti, poku?ati posti?i rani rezoluciju.

 

pri obavljanju zadu?ivanja, va?no je napraviti jasan plan otplate u isto vrijeme. Kada bi
postala posebno otplate dugoro?nih, postati oblik platiti puno da se iznos kamate, poku?ati utvrditi kona?ni datum otplate unaprijed sami.

 

povezane / Preporu?eni kartice kredit
posuditi novac na isti dan