Ak?, o ka'?naehana i ka huina dala o ka rula i i makamake nui no hoi ma ka nupepa, a lohe i na la mamua, no laila, a hiki no na kanaka, ka poe i ole i ka maka ma ka aie, makemake e na mea he nui kanak...