Mar is in systeem dat it totale bedrach fan de regeljouwing dat ek wie te sjen yn kranten en nijs in skoft lyn, sa fier foar de minsken dy't net ha it foardiel yn skulden, soe in soad minsken dy't op ...