Celkem se regulace

Ale je to syst?m, kter? je celkov? mno?stv? pr?vn?ch p?edpis?, kter? tak? byla vystupoval v novin?ch a novink?ch p?ed chv?l?, dosud pro lidi, kte?? nem?li okraj dluhu, by bylo mnoho lid?, kte?? na zemi nev?d?, co jste regulov?ny.
Tentokr?t za celkovou ??stku regulace, uvedeme na pozad?, kter? se stala mo?nost ur?it jej? obsah.

 

Jak? je celkov? kontrola mno?stv??

Celkov? ??stka

regulace, kdy? se p?ihl?s? k t?to p?j?ky, dlu?n?k je z?kon, kter? definuje, ?e pouze do jedn? t?etiny ro?n?ho p??jmu nem??e p?j?it pen?ze.
Konkr?tn?, po v?konu v p??pad? placen?ch pracovn?k? ro?n?m p??jmem 3,6 milionu, nebude moci p?j?ovat jen na 1,2 milionu jen?.
To znamen?, ?e i v p??pad?, ?e tot??, co jsem se p?ihl?sil na v?ce ne? jednu spole?nost, nebudete m?t mo?nost, aby se dluh v?ce ne? 120 milion?.

 

Nav?c p?i ??dosti o nov? p?j?ky ve spot?ebitelsk?m financov?n?, je celkov? ??stka regulace a simult?nn? i p?edlo?en? potvrzen? p??jmu nav?c k b??n? vy?et?en? bylo po?adov?no.
Jsou krom? spot?ebitelsk?ch financ? tak? v ?v?rov? spole?nosti nebo kreditn? karty spole?nosti, ?ekl bych, ?e je to p?ekvapiv? obezn?men z?kon, proto?e to m? b?t aplikov?n.

 

celkov? regulace mno?stv? narodil pozad?

D?vodem

celkov? regulaci mno?stv? se narodil, m? co do ?in?n? s touto osobou prov?st self-bankrot zv??il. Mezi ?rokov? sazby, tzv p?ed ?ed? z?n?
vym?h?n?, byl schopn? d?lat u spot?ebitelsk?ho financov?n? pro uv??en?, pokud existuje ur?it? m?ra v?nosu, libovoln? po?et v?p?j?ek.
Jako v?sledek, to ??k?, ?e ten, kdo byl ustaran? ve financov?n? v reakci na recesi naklon?n? se zvy?uj?c? po?et p??pad? s vyu?it?m finan?n?ch prost?edk? spot?ebitel?.
v?ak spl?cen? pl?n toho, kdo p?j?oval Mamanarazu, co? je v?sledek, kter? m?l st?le v?t?? dluh rychle Snowball, ano, to je tak? docela m?lo, ?e ?ivot se st?v? Mamanaranaku.

 

z tohoto trendu, kdy dlu?n?k prov?d?t self-bankrot zv??il, mnoho z spot?ebitelsk?ho financov?n? a ??zen? Machikin stala p??sn?j??.
d?sledku toho Machikin jako je ji? zako?en?n? v regionu, ?e nem? alespo? pokud jde o o?iven? zkrachoval Mamanarazu.
Jin?mi slovy, dokonce i odborn?k?m v oboru tak? prop?j?il lid?, kte?? si p?j?oval, oba jsou ve stavu pr?va stala sp??e Yuka nach?z? dob?e.

 

Proto vl?da se nyn? poskytuj? jeden z linky v podob? tot?ln? kontroly mno?stv?.
as stran? u?ivatel?, ale m??ete c?tit nepohodln? ??st nem??e b?t provedena p?j?uje pouze do ur?it? mno?stv? pen?z, na druh? stran? jsou v ??dn?m p??pad? ?patn? vl?dy je pro n?s zastavit p?ed p?dem do dluhov? pekla Xiang.

 

v?jimka z celkov? regulace mno?stv?

T?mto zp?sobem, celkov? ??stka regulace je z?kon, kter? je z?kladem pro financov?n? jedince jedn? osoby mohou z?skat, je omezen?.
Nicm?n?, tam je tak? p??pad, kdy toto na??zen? je v?jimkou.
ne? ty typick?, jako jsou hypot?ky a p?j?ky na n?kup vozu, zat?mco velk? n?kupy, ale ti s ?zk?mi vazbami k ?ivotu.

 

tak? k t?m, kter? byly uzn?ny jako v?jimku v celkov? v??i regulace, tak? zahrnovat p?j?ov?n? obchodn?ch fond?.
To se nehod? jako ?ivotn? n?klady, m? m?t podobu p?j?ek majitel?m podnik? pro obchodn? fond?. Za ??elem
dostat schv?len, proto?e to vy?aduje nezbytn? p?edlo?en? potvrzen? p??jm?, v dob? pod?n? ??dosti, je t?eba m?t p?ipraveny da?ov?ho p?izn?n? a zaplacen? dan? certifik?t.

 

Krom? p?j?ov?n? v z?sad?, banky a dru?stevn? z?lo?ny nejsou zahrnuty do celkov?ho mno?stv? regulace.
oproti spot?ebitelsk?m financov?n?m, i kdy? se po?et vy?et?en? dn? trv? takovou nev?hodou je, ?ekl bych, ?e tam je tak?, aby se pokusili vybrat, pokud chcete p?j?it ur?it? pen?ze.
Samoz?ejm?, ?e neregulovan? To neznamen? neomezen? pen?ze p?j?il.
je zejm?na v p??pad? lid?, kte?? skon?ili v dluhu do ur?it? m?ry, proto?e zkou?ky se budou zhor?ovat, existuje mnoho p??pad?, kter? nemohou p?j?it v?sledek.

 

souvisej?c? / pen?z vyp?j?en?ch od banky
souvisej?c? / pronajmout ?http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html“> pen?ze v bance

 

Shrnut?

celkov? regulace mno?stv? je sou?tem dluhu je z?kon, kter? byl definov?n jako jedna t?etina ro?n?ho p??jmu na horn? hranici.
Krom? toho, v z?vislosti na v?p?j?n? ??stky Existuj? opat?en?, jako je nap??klad vy?adovat potvrzen? p??jmu.

 

ovl?d?n? Celkov? objem se pou??v? zejm?na jako jsou spot?ebitelsk? financov?n? a kreditn?ch karet a obchodn?ch fond? v ?ivnostn?k?, budou osvobozeny, pokud jde o p?j?ov?n? v bance.
To je siln? implikace, ?e prostor pro uv??en?, aby banky a podniky byly sp?ch?ny, nen? v ??dn?m p??pad?, ?e neomezen? p?j?ov?n? pen?z.
posledn?, proto?e se p?edpokl?d?, ?e si p?j?it pen?ze na spl?cen? mo?n? rozsah jeho vlastn?, je d?le?it?, aby v??n? dluh bude pe?liv? zv??it.