Ale je to syst?m, kter? je celkov? mno?stv? pr?vn?ch p?edpis?, kter? tak? byla vystupoval v novin?ch a novink?ch p?ed chv?l?, dosud pro lidi, kte?? nem?li okraj dluhu, by bylo mnoho lid?, kte?? na zem...

Je hlavn?m fixn? sazba revolvingov?ch ?asto vid?t v takov?ch jako ?v?ry karet, ale pokud skute?n? pou?ity, by tak? mnoho lid? nev?, jak splatit.Tentokr?t, spolu s v?hodami a nev?hodami hlavn?ho ot??iv...