Ukupan iznos od regulacije

Ali je sistem koji u ukupnom iznosu od propisa koji tako?er je bio predstavljen u novinama i vijesti pre nekog vremena, do sada je za ljude koji nisu imali prednost u dug, ?e biti puno ljudi koji na zemlji ne znam ?ta ti regulisano.
Ovaj put, za ukupan iznos od regulacije, mi ?emo uvesti pozadinu koja je postala prilika da se utvrdi njegov sadr?aj.

 

Koja je potpunu kontrolu iznos?

ukupnom iznosu od regulacije, kada je potpisao za zadu?ivanje, du?nik je zakon koji odre?uje da je samo do jedne tre?ine od ukupnog godi?njeg prihoda ne mo?e posuditi novac. U
Naime, nakon izvr?enja u slu?aju pla?enih radnika godi?nji prihod 3,6 miliona, to ne?e biti u mogu?nosti da se zadu?uju samo do 1,2 miliona jena.
To je, ?ak i ako je ista stvar kao ?to sam potpisao za vi?e od jedne kompanije, ne?ete biti u mogu?nosti da dug vi?e od 120 miliona.

 

Pored toga, kada se prijavljuju za novo zadu?ivanje u financijama potro?a?a, je ukupan iznos regulacije i simultanog i podno?enje potvrde prihoda, pored normalnog ispitivanje je potrebno.
To su, pored finansija potro?a?a, tako?er u dru?tvu kredit kompanija ili kreditnu karticu, ja bih rekao da je to iznena?uju?e poznat zakon, jer stvar je u tome da se primenjuje.

 

ukupno propis iznos je ro?en u pozadini

Razlog za

ukupno regulaciju iznos je ro?en, ima veze s tom osobom za obavljanje samo-ste?aj se pove?ala. Me?u kamatne stope, pod nazivom sivoj zoni
provo?enje dana, bio je u stanju da to od strane potro?a?a financija diskrecije ako postoji odre?eni iznos prihoda, bilo koji broj zadu?ivanja.
Kao rezultat toga, ona ka?e da je osoba koja je mu?ila u finansiranju kao odgovor na recesiju nagib je ve?i broj slu?ajeva koriste finansija potro?a?a.
Me?utim, plan otplate osobe koja je pozajmila Mamanarazu, ?to je rezultat koji je imao sve vi?e i vi?e duga brzo snowball, da, to je dosta da ?ivot postaje Mamanaranaku.

 

iz ovog trenda, od strane du?nika za obavljanje samo-ste?aja pove?ao, mnogi od finansija potro?a?a i upravljanje Machikin poo?trena.
rezultat, Machikin kao ?to je ukorijenjen u regiji, to ne imati najmanje gdje je oporavak je bankrotirala, Mamanarazu.
Drugim rije?ima, ?ak i vje?t u umjetnosti i pozajmio ljudi koji su pozajmili, oboje su u stanju zakona postao prili?no Yuka dobro nalazi.

 

Stoga, u vladi je sada pru?a jedan od linije u obliku potpunu kontrolu iznosa.
kao korisnik strani, ali mo?da ?ete osjetiti nezgodno dijelu ne mo?e biti izvedena je zadu?ivanje samo do odre?enog iznosa novca, s druge strane, nisu ni na koji na?in lo?e vlada je na nama je da prestane prije nego ?to padne u dugove u paklu Xiang.

 

izuzetak od ukupne regulacije iznosa

Na taj na?in, u ukupnom iznosu od regulacije je zakon koji je osnova za finansiranje pojedincu jedna osoba mo?e primiti je ograni?ena.
Me?utim, tu je i slu?aj u kojem ove uredbe je izuzetak.
od tipi?nih one, kao ?to su hipoteke i auto krediti, dok je veoma veliki shopping, ali oni koji imaju bliske veze sa ?ivotom.

 

tako?er, onima koji su prepoznati kao izuzetak u ukupnom iznosu od regulacije, uklju?uju i kreditiranje poslovnih sredstava.
To ne daju kao tro?kovi ?ivota, ima za cilj da imaju oblik kreditiranja vlasnike biznisa za poslovanje fondova. Kako bi se
odobreno, jer zahtijeva u su?tini podno?enje potvrde prihoda, u trenutku aplikacije je morate pripremili poreske prijave i pla?anje poreza certifikat.

 

Osim toga, zadu?ivanje u principu, banke i kreditne unije nisu obuhva?eni u ukupnom iznosu od regulacije.
u odnosu na financija potro?a?a, iako je broj pregleda dana je potrebno, kao ?to mana je, rekao bih da postoji i da poku?a da izaberete kada ?elite posuditi odre?eni novac.
Naravno, neure?enih To ne zna?i neograni?en novac je pozajmio.
posebno, je u slu?aju ljudi koji su zavr?ili u dugovima do neke mjere, jer je ispit postaje te?ka, postoje mnogi slu?ajevi koji ne mogu posuditi rezultat.

 

vezi / novac pozajmio od banke
vezi / iznajmiti "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html"> novac u banci

 

Pregled

ukupno regulacija iznos je suma duga je zakon, koji je definiran kao jedna tre?ina od ukupnog godi?njeg prihoda na gornju granicu.
Osim toga, u zavisnosti od iznosa zadu?ivanja Postoje aran?mani, kao ?to zahtijeva certifikat prihoda.

 

kontrola ukupan obim se uglavnom primjenjuje, kao ?to su financije i kreditne potro?a?a kartice, i poslovnih sredstava u preduzetnici, bit ?e izuzeti u odnosu na zadu?ivanje u banci.
Ovo je sna?na implikacija koje su po?inili diskrecije prema bankama i kompanijama, to ni na koji na?in koji neograni?en posuditi novac.
pro?le, jer se pretpostavlja da posuditi novac u otplati mogu?i opseg vlastite, va?no je da se ozbiljno dug ?e se pa?ljivo razmotriti.