Lakin bu g?n? q?d?r borc k?nar yox idi insanlar ???n d? bir m?dd?t ?vv?l q?zet v? x?b?r n?mayi? olundu qaydalar?n?n ?mumi m?bl??i, yer ?z?nd? t?nziml?nir etdiyiniz n? bilmir?m bir ?ox insanlar olacaq ...

?sas sabit d?r?c?si tez-tez kimi kart kreditl?ri g?r?l? f?rlanan, ancaq h?qiq?t?n istifad? ?g?r, bir ?ox insanlar ?d?m?k ???n nec? bilmir?m olard?.Bu d?f? birlikd? ?st?nl?kl?ri v? ?sas sabit d?r?c?si ...